Emin Edib (Kazancızâde)

Mutasavvıf, Şair

Doğum
Ölüm

Mutasavvıf, şair (D. 1858, Sivas - Ö. 1920, Sivas). Nakşibendî mürşididir. Kazancılar Mahallesinde doğdu. Kazancılar veya Kazancızâdeler adıyla bilinen bir ailedendir. Düzenli bir eğitim almadı. Kendi kendini yetiştirdi. Arapçayı çok iyi derecede bilen Emin Edib, Farsçayı da Ahmed Sûzî’den öğrendi.

Askerî Rüştiyede Arapça ve Farsça öğretmenliği görevinde bulundu. Dışarıdan icâzetnâme alan şair, adliyede azalık da yaptı. İttihad ve Terakki döneminde Sivas Mebusu oldu. Ali Baba Camii mezarlığında gömülüdür.

ESERLERİ:

TASAVVUF-İNCELEME: Tuhfetü’l-Edeb, Nesrü’l-Leâlî, Usûl-i Hadis, Nuhbetü’l-Fikir.

ÇEVİRİ: Gülşen-i Râz, Kasîde-i Tâiyye ve Kasîde-i Harmeniyye.

HAKKINDA: Alim Yıldız / Sivaslı Şairler Antolojisi (2003).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör