Abdülkadir El Bağdâdî

Arap Dili ve Edebiyatı Araştırmacısı, Dil Bilimci

Ölüm
-

Arap edebiyatı tarihçisi ve dil bilgini (D. 1621, Bağdat – Ö. 1682). İlköğrenimini Bağdat’ta tamamladı. Bu arada Farsça ve Türkçeyi öğrendi. On sekiz on dokuz yaşlarına geldiğinde Osmanlı -Safevî savaşlarından dolayı iç karışıklıkların hüküm sürdüğü Bağdat’tan ayrılarak Şam’a gitti (1639). Orada kaldığı süre içinde tanınmış âlimlerden ders aldı. Daha sonra Kahire’ye geçerek Ezher’in önde gelen âlimlerinden İslâmî ilimler, edebiyat, mantık ve felsefe okudu.

Anadolu’ya birkaç defa seyahatte bulundu. İlk seyahatinde Kahire’den İstanbul’a, oradan da Edirne’ye gitti (1667). Ancak fazla kalmadan tekrar Kahire’ye döndü. İkinci seyahatini, Kahire’de tanışarak yakın bir dostluk kurduğu Kethüdâ İbrâhim Paşa ile birlikte Şam üzerinden yaptı. Bazı eserlerini ihtiva eden kendi el yazması bir mecmuada belirttiği üzere, Kahire’den ayrıldı ve İstanbul’a uğrayarak Edirne’ye geçti (1674). Orada Sadrazam Köprülü Fâzıl Ahmed Paşa ile tanıştı ve Şerhû Şevâhidi Şerhi’t-Tuhfeti’l-Verdiyye adlı eserini ona ithaf etti. Bir dostunun oğlu olan ve Edirne’de kendisini ziyaret eden Muhibbî’nin belirttiğine gore, Osmanlı devlet büyüklerinden de yakın ilgi gördü. Sultan IV. Mehmed’in takdirini kazandı. Oğlu Ahmed ile birlikte IV. Mehmed’in Lehistan seferine de katıldı. Ancak bu arada ağır bir hastalığa yakalandı ve İstanbul’a uğrayarak Konya üzerinden Kahire’ye döndü (1676). Daha sonra üçüncü defa Anadolu’ya yaptığı seyahatte gözünden rahatsızlanarak İstanbul’dan deniz yoluyla Kahire’ye döndü (1680). Fars edebiyatı alanında da söz sahibi olmakla birlikte asıl şöhretini Arap dili ve edebiyatı üzerinde yaptı; bu sahada otorite kabul edildi.

ESERLERİ:

Hizânetü’l-edeb (1299), Şerhu Şevâhidi şürûhi’ş-Şâfiye, Lugat-i Şâhnâme, Şerhu ebyâti Mugni’l-lebîb, Şerhu Şevâhidi Şerhi’t-Tuhfeti’l-Verdiyye, Risâle fi ma‘ne’t-tilmîz.

Bağdâdî’nin, basılmış bu eserlerinden başka henüz neşredilmemiş kitapları da vardır. Yazma eserlerinden ikisi şunlardır: Şerhu Şâhidî, Tahrîcü ahâdîsi Şerhi’r-Razıy.

HAKKINDA: Nazif Hoca / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 1, 1988).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör