Ahmet Avni Konuk

Müzisyen, Mutasavvıf

Doğum
Ölüm
20 Mart, 1938
Eğitim
Mekteb-i Hukûk-ı Şâhâne (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Mutasavvıf, besteci, müzisyen (D.1285/1868 İstanbul - Ö. 20 Mart 1938, İstanbul). İlkokulu bitirdikten sonra Galata Rüştiyesine (ortaokul) girdi. Buradan Darüşşafaka’ya geçti. On yaşlarında iken önce babasını, sonra annesini kaybetti. Darüşşafaka’dan mezun olduktan sonra cami derslerine devam ederek hafız oldu ve icazet (yeterlilik) aldı. Bu arada Mevlevî tarikatına bağlandı. Mürşidi Mesnevîhân Selânikli Esad Dede’den (ö. 1329/1911) Mesnevî okuyup icazet aldı. 1890da posta memurluğuna tayin edilerek bir süre Galata İttihad Postanesinde memurluk yaptı. Bu sıralarda Mekteb-i Hukûk-ı Şâhâne’ye (Hukuk Fakültesi) girerek 1898’de birincilikle mezun oldu. Posta Nezaretinde müdürlük (1909), genel müdür yardımcılığı (1922) görevlerine getirildi. Mayıs 1933’te genel müdür müşaviri iken emekliye ayrıldı.

Konuk, Zekâi Dede’den musikî dersleri aldı. Dini ve serbest temalarda klasik Türk müziğiyle uğraşan bir besteciydi. Çoğu şerh (yorum) veya çeviri olan tasavvufî eserler verdi. Büyük bölümü basılmayan eserlerinin örnekleri Konya Mevlâna Müzesindedir. Nota bilmemekle birlikte iyi bir hânende (şarkıcı) ve bestekârdı. “Dilkeşîde” ve “Bend-i Hisâr” adlı makamları düzenledi. Yüz on dokuz makamdan oluşan “Kâr-ı Nâtık’ı Türk” musikîsinde en geniş örnektir. Üç mevlevî âyini besteledi. Klasik Türk müziği güftelerini toplayan Hânende adlı geniş kapsamlı eserini yirmi sekiz yaşında yayımladı. Merkez Efendi Mezarlığında toprağa verildi.

ESERLERİ:

Hânende (güfte antolojisi, 1899), Menakıb-ı Hazret-i Mevlâna Celaleddin Rûmî (Risale-i Sipehsalar’ın çevirisi, 1912), Mesnevî-i Şerîf Şerhi, Fîhi Mâ Fîh Tercemesi, Fusûsü’l-Hikem Terceme ve Şerhi (Muhyiddin Arabi’den), Tedbîrât-ı İlâhiyye Terceme ve Şerhi.

HAKKINDA: Reşat Öngören / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 26, 2002).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör