Zihnî

Hattat, Şair

Doğum
Ölüm
-
Diğer İsimler
Zülfikar Zihnî

19.-20. Yüzyıl şair ve hattatlarından (D. H. 1274 / M. 1853, Diyarbekir - Ö. 1914). Zülfikar Zihnî, Diyarbekir'in tanınmış ailelerinden Salih Ağa'nın torunlarından Hacı Osman Ağa'nın oğludur. Tahsilini ta­mamladıktan sonra memuriyete başladı. Bu arada Rüsumat Nezareti kitabetinde bulundu. Aynı zamanda şöhretli hattatlardandır. Tahminen 1914 yılında vefat etmiştir. Bir gazelini örnek veriyoruz.

KAYNAK: Tşa (s 328), Âmid-i Sevda mecmuası (sayı: 3 ve 4), Şevket Beysanoğlu /  Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2, 2. bas. 1997, s. 55-56), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

GAZEL

Ayrı düştüm akıbet nev-reste mâhımdan benim

Ser-nigün olsun felek feryâd u âhımdan benim

 

Mâh-rûlar bak ne hale koydu tab-ı rûşenim

İbret alsın âşıkan baht-ı siyâhımdan benim

 

Ruy-mal olmak dilerdim pây-i istiğnasına

Arz-ı halim red olundu padişâhımdan benim

 

Nâlemi guş eyledikçe handeler eylerdi ah

Bak neler gördüm gül-i mahvet-penâhımdan benim

 

Eyledim mir'at-ı kalbi gerd-i isyandan beri

Taib ü müstağfirin Zihnî günâhımdan benim

 

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / DFSA (c. 2, 2. bas. 1997, s. 55-56).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör