Elif Efendi

Tasavvufçu, Şair

Doğum
Ölüm
03 Ocak, 1927
Diğer İsimler
Hasırîzâde Şeyh Mehmed

Tasavvufçu, şair (D. Haziran 1850, Sütlüce / İstanbul - Ö. 3 Ocak 1927, İstanbul). Sütlüce Sadî Dergâhı şeyhi Ahmed Muhtar Efendi’nin oğlu. Mutasavvıf olan babası tarafından ilk eğitimini almak üzere Hoca Hüsâmeddin’e teslim edildi. İptidaî (İlkokul) tahsilinden sonra özel hocalardan Arapça dersleri aldı. Hâdimî Ahmed Hulûsî’nin yerine Beyazıt Dersiamlığına getirildi. Önemli talik üstatlarından Zeki Dede’den hat dersleri aldı. Sadiyye, Şazeliyye, Mevleviyye ve Şeybaniyye tarikatlerinden hilâfet aldı. Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi Osman Salâhaddin’den Mesnevî okutma icazeti aldı. Babasının dergâhında postnişinlik (tekke şeyhliği) yaptı ve Mesnevî, Şemâil-i Şerîf, Meşârık gibi kitapları okuttu. 1908’de Meclis-i Meşayih Başkanlığına atandı.

ESERLERİ:

Dîvân-ı Eş’âr, Muhtâru’l-Enbâ fi’l-Hurûf ve’z-Zurûf ve Ba’zi’l-Esmâ (1891), el-Mebde, Müsmiretü’l-Ahdes fî Ma’rifeti’n-Nefs, Enderu’l-Mensûr fî Hızâneti Esrâri’n-Nûr, el-Bârikat, Def’u’l-Vecel bi Cenneti’l-Ecell, el-Kelimâtü’l-Mücmele fî Şerhi’t-Tuhfeti’l-Mürsele, en-Nûru’l-Furkân fî Şerhi Lugati’l-Kur’ân (12 cilt), et-Tenbîh, en-Nehcü’l-Kavîm li men Erâde en Yestakîm, Tenşîtü’l-Muhibbîn be-Menâkıb-ı Hâci Hüsâmüddîn, Tasrîhü’l-Ümme bi Tavzîhi Hükmi’s-Salât bi’t-Tercüme, İrşâdü’l-Gâvîn bi Reddi Nazariyyeti Darvin.

HAKKINDA: Nihat Azamat / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 11, 1995), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999), Hüseyin Kurt / “Mehmed Elif Efendi’nin el-Kelimâtü’l-Mücmele fî Şerhi’t-Tuhfeti’l-Mürsele Adlı Eserine Göre Vahdet-i Vücûd Anlayışı” (Tasavvuf, sayı: 11, Temmuz-Aralık 2003).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör