Ahmed Rifat Efendi

Ansiklopedi Yazarı, Tarihçi

Doğum
-
Ölüm
Diğer İsimler
Yağlıkçızâde Ahmed Rifat Efendi

Ansiklopedi yazarı, tarihçi (D. ?, Isparta – Ö. 1895, İstanbul). Lakabı Yağlıkcızâde’dir. Öğrenimini tamamladıktan sonra maliyeye girdi. Bahriyye muhasebeciliği, İdâre-i Bahriyye reisliği, Girit defterdarlığı, İzmir Rüsûmat müdürlüğü, Islahat Komisyonu üyeliği, Eshâm-ı Fevkalade müdürlüğü, Selânik defterdarlığı gibi memuriyetlerde bulunduktan sonra Muhâsebât-ı Atîka muhasebeciliğinden emekli oldu.

Devlet hizmetlerinin yanı sıra tarihe ve ahlâka dair bazı eserler kaleme almakla birlikte, daha çok, Lûgat-ı Târihiye ve Coğrafiyye adlı kitabı ile tanındı. Bu eser, esas olarak meşhur şahıslar ve müelliflerin biyografileri, önemli olaylar, tarih boyunca kurulmuş devletler, milletler ve belli başlı şehirlerin tarihi ve coğrafyası hakkında alfabetik maddeler halinde bilgiler vermesi bakımından kapsamlı bir tarih ve coğrafya sözlüğü sayılırsa da öteki ilim ve fenlere dair pek çok bilgiyi de ihtiva etmesi bakımından genel bir ansiklopedi niteliği taşımaktadır. Lûgat-ı Târihiyye ve Coğrafiyye, Osmanlılarda XIX. yüzyılda hazırlanmasına ferdî olarak teşebbüs edilip tamamlanabilmiş ansiklopedi çalışmalarının iyi bir örneği olarak kabul edilebilir.

ESERLERİ:

Lûgat-ı Târihiyye ve Coğrafiye (1.2.ciltler: h. 1299, son beş cilt: h. 1300), Bergüzâr (1874), Nakdü’t-Tevârrih (1878), Tasvîr-i Ahlâk (1975).

KAYNAKÇA: Mehmet Süreyya / Sicill-i Osmâni (c. 2, 1890-1897, s. 410), Bursalı Mehmed Tâhir / Osmanlı Müellifleri (c. 3, 1914-1926, s. 61), Kadir Özcan / TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 2, 1989, s. 130-131), Doç Dr. Vefa Celilova Bilgi Teyidi (2017).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör