Abdülaziz Mecdi Efendi

Mutasavvıf, Siyasetçi, Şair

Doğum
Ölüm
27 Ağustos, 1941

Mutasavvıf, şair, siyaset adamı (D. 1865, Balıkesir – Ö. 27 Ağustos 1941, İstanbul). Babası Hâfız Hasan Efendi’den ilk bilgileri aldıktan sonra rüştiyeyi bitirdi. Dayısı şair ve müderris Yahya Nefî Efendi’den, medreselerde okutulan İslâmî ilimleri özel olarak okuyup icâzet aldı. Rüştiyeyi bitirdikten sonra aynı mektebe ikinci muallim olarak tayin edildi (1884) ve dokuz yıl bu görevde bulundu. Rüştiye, idâdîye dönüştürülünce açıkta kaldı. Yeni açılan Balıkesir İdâdîsine darülmuallimîn mezunu olmadığı için atanamadı. Daha sonra Meclis-i Maârif reisi fıkıh âlimi Büyük Haydar Efendi’ye hitaben yazdığı Arapça manzum bir dilekçe heyetin dikkatini çekti, bunun üzerine imtihana çağrıldı. Yapılan imtihanda başarılı bulunarak, Balıkesir İdâdîsi Türkçe ve edebiyat muallimliğine tayin edildiği kendisine bildirildi; fakat Şam’a gönderildi. Altı ay sonra da Girit’te Rum mektepleriyle rekabet için açılmış olan Mekteb-i Kebîr-i İslâm’a tayin edildi (1893).

Girit’te yayımlanan Hakîkat gazetesinde edebî makaleler yazdı ve o yıllarda Girit valisi olan Mahmud Celâleddin Paşa’nın dostluğunu kazandı. Girit İsyanı (1897) sırasında İstanbul’a dönerek Tantâvîzâde Hâlid Bey adına Anadolu’da zahire tüccarlığına başladı. 1902’de birdenbire kendisine bir cezbe ve istiğrak hali geldi ve işini bırakarak Balıkesir’e döndü. Sekiz ay kadar süren bu dönemde Kâdirî tarikatına mensup Ali Âşir adında bir zattan inâbe aldı. Bir müddet sonra tekrar ticarete başladı. 1905’te hükümet tarafından Konya ticaret borsası komiserliğine tayin edildi. Konya’da iken tanıştığı Sivaslı Ali Kemâlî Efendi ve Ayaşlı Şâkir adlı iki meczup onun üzerinde derin tesirler bıraktı. İkinci Meşrutiyet’ten sonra yapılan ilk seçimlerde Balıkesir’den (Karesi) milletvekili seçildi. İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde muhalefeti temsil eden Hizb-i Cedîd grubunda yer aldı ve partinin politikasını şiddetle tenkit etti. İkinci seçimlerde devre dışı bırakıldı.

1913 yılında Mısır’a gitti ve altı buçuk yıl orada kaldı. Mütarekede İstanbul’a döndü. 1920’deki IV. dönem seçimlerine katılarak milletvekili seçildi. 12 Nisan 1920’de kapatılan bu mecliste ikinci reis vekili olarak görev yaptı. Daha sonra Ankara’ya gitti ve Şûra-yı Evkaf üyeliğine getirildi. 1923-24 yıllarında Şer’iyye ve Evkaf Vekaleti müsteşarlığı yaptı. Vekalet kaldırılıp kendisinin Diyanet İşleri Başkanlığına getirilmesi söz konusu olunca İstanbul’a döndü. Cumhuriyet’ten sonra resmî ve özel hiçbir görevi kabul etmeyerek Beyazıt’taki evine çekildi; dinî-tasavvufî sohbetlerde bulundu.

 

ESERLERİ:

 

İnsân-ı Kâmil, İnsân-ı Kâmil Tercümesi, Dîn-i Muhammedî, Divan, Kavâid-i Fârisiyye, Risâle-i Edebiyye, Beddâyi‘, Esrarnâme,Hakîkat-i İnsâniyye Tercümesi,Salât-ı Feyziyye Tercümesi, Tecelliyât-ı İlâhiyye Tercümesi, Vahdet-i Vücûd Tercümesi, Kitâbü‘1-Mâ’rife Tercümesi, Merâtibü’l-Vücûd Tercümesi, Istılâhâtü’s-Sûfiyye Tercümesi.

 

KAYNAKÇA: Mehmed Selâhaddin / Bildiklerim (1918), Osman Nuri Ergin / Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun (1942), Sadeddin Nüzhet Ergun / Türk Şairleri (c. 1, 1936-45), Mete Tunçay / Türkiye’de Sol Akımlar (1967), Mahir İz / Yılların İzi (1975), Tarık Zafer Tunaya / Türkiye’de Siyasal Partiler (1982), Aydın Uğur / Dünün Aydınları-Toplum ve Bilim (1984), Nihat Azamat / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 1, 1988), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör