Ahmed Paşa

Şair

Doğum

16. Yüzyıl şairlerinden (D. 1526, Diyarbekir - Ö. 1587, Rakka). İskender Paşa'nın büyük oğludur. Önce şehirdeki bazı bilim adamlarından, sonraları Diyarbekir'e müftü olarak gelen ünlü bilgin Muslihiddin Lârî'den ders alarak görgü ve bilgisini artırdı. Diyarbe­kir'e bağlı bazı sancak beyliklerinde görev yaptı. Babası İskender Paşa'nın 1566'da Bağdat valiliğine atanması üzerine beraberinde Bağdat'a gitti. Arap emirlerinden Gaylanoğlu (bazı eserlerde Ulyanoğlu) olayın­da, Basra, Müntefık ve Necid bölgelerinin fethinde büyük başarılar gös­terdiğinden mirimiranlık rütbesiyle taltif edildi.

İskender Paşa 1569 yılında Mısır valiliğine tayin edildiğinde, o da bera­berinde Mısır'a gitti. Ayni yıl Mısır'da vefat eden Gülşenizade Ahmed Hayalî'nin cenaze merasiminde bulundu. 1571'de Mısır dönüşü sırasında babası İskender Paşa vefat etmişti. Kendisi de Lâhsa eyaleti valiliğine atan­dı. 1577'de başlayan İran savaşlarında bulundu. Cesareti ve şecâatiyle şöhret kazandı. Tiflis'te Acem ordularını yendi. 1582'de İstanbul'a giderek Şehzade Mehmed'in sûr-i hitanını bazı manzumeleriyle tebrik eyledi. Bu sırada Rakka eyaleti valiliğine tayini çıktı. Bu görevde iken 1587 yılında öldü.                                           

"Şehzade Sultan Mehmed'in Sûr-i Hitamı Hakkında" şiirinden bir bölüm:

 

Âftâb-ı dîn ü devlet hazret-i Sultan Murâd

Sâye-i Perverdigâr ü mâye-i emn ü aman

 

Husrev-i encüm haşem şâhenşeh-i giyvan gulâm

Pâdişah-ı kâmbahş ü kâmbin ü kâmran

 

Hazret-i şehzadeyi kasd itti sünnet itmeğe

Eyledi bir sûr mislin görmemiş çeşm-i cihan

KAYNAK: Ş. Beysanoğlu / DFSA (2. bas. 1996, c. 1, s. 105), Sicill-i Osmanî (c.1, s. 156), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör