Osmanlı devlet adamı, sadrazam, vali (D. 1833, Kütahya  – Ö. 1912, İstanbul). Köken olarak Germiyanoğulları Beyliği'ni kuran aileye mensuptur. Tanınmış Türk müzikoloğu Hüseyin Sadeddin Arel’in kızı Pakize Hanım, eşidir. Türk Sanat Müziği üstadı Münir Nurettin Selçuk'un da dayısıdır. Babası Hacı Ali Paşa, oğlunun iyi bir eğitim almasını sağlamış, daha sonra da kendisine idari işlerin inceliklerini öğretmişti. Kimi küçük memurluklardan sonra, Şumnu, Varna ve Niş mutasarrıflıkları ile Prizren, Tuna, Ankara, Diyarbakır ve Bağdat valiliği görevlerinde bulundu.

Bağdat Valisi iken Sadrazam Küçük Mehmed Said Paşa'nın yerine kısa bir süre (2.5.1882-12.7.1882, iki ay, on bir gün) Sadrazamlık (Başbakan) makamında oturdu. Devletin türlü güçlükler içinde bulunduğu o zamanda iki ay bu makamda kaldı, Mısır Sorunu’na ilişkin görüşleri II. Abdülhamid tarafından uygun görülmediği ve Mısır'daki Arabi Paşa ayaklanması sırasında padişahla anlaşmazlığa düştüğü için istifa etti Temmuz 1882’de Sadaret’ten alındı. 1882-91 yılları arasında dokuz yıl Kastamonu valiliği yaptı. Bu görevi süresinde, Kastamonu’da dokuz sene Valilik ederek iyi bir nam bırakmış, günümüze kadar gelen eserlerin yapılmasını sağlamıştır. Bunlar arasında bir liman şehri ve ticaret merkezi olarak İnebolu ile Kastamonu Lisesi başta gelmektedir. Ayrıca İzmir (Kasım 1891 - Mayıs 1893) ve Edirne (1893-95) valiliklerinden sonra aynı yıl Adliye Nazırlığı (Adalet Bakanlığı) görevini yürüttü. Padişahın vehimlerini uyandırmamaya gayret etmekle beraber adliye cihazının doğrulukla işlemesine çalışmıştır.

Nureddin Paşa, kariyeri boyunca dürüstlüğüyle anılmıştır. Meşrutiyet İnkılâbından sonra da, namuslu olarak şöhret kazanmış olduğu için, mevkiini muhafaza ettiyse de kabine değişikliği münasebeti ile ayrılmış ve Ömrünün sonuna kadar inziva içinde yaşayarak İstanbul’da ölmüştür.

Damadının oluşturduğu muazzam kütüphanenin içinde konağı İstanbul'un işgali sırasında Fransız illegal kuvvetleri tarafından kasıtlı olarak yakılmıştır.

KAYNAK: İbrahim Alâettin Gövsa / Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1946), Milliyet Gazetesi / Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (1. cilt).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör