Abdurrahman Nesib Efendi

Osmanlı Şeyhülislâmı, Devlet Adamı, İslam Bilgini

Ölüm
11 Mart, 1914
Eğitim
İşkodra Rüştiyesi

İslam bilgini, devlet adamı, Şeyhülislâm (D. 1842, Üsküp - Ö. 11 Mart 1914, İstanbul). Üsküp Nâibi Halil Fevzi Efendinin oğludur. Babasının vasiyeti uyarınca ona Aziz Mahmud Hüdâyî Dergâhı Postnişini (Şeyhi) Abdurrahman Nesîb Dede’nin adı kondu. İlköğrenimini Liphova’da, Yanyalı Şeyh Ömer Efendi’nin yanında yaptı. Daha sonra Yanyalı Abdüllatif Efendi’den ders aldı. Ergiri’de medresede eğitim gördü. Liphovalı Süleyman Efendi’den hat dersleri aldı. İşkodra Rüştiyesinden mezundur. 1863’te İstanbul’a gitti. Fatih dersiâmlarından (camilerde halka ders vermeye yetkili hoca) Mustafa Şevket Efendi’nin derslerine ve bir süre de Muallimhâne-i Nüvvâb’a devam etti ve üçüncü sınıftan diploma aldı. Rumeli Sadâreti Dairesinde zabıt kâtipliğine, 1868’de Nevrekop nâibliğine, 1871’de Bosna vilayeti merkezine tayin oldu.

Nesib Efendi, 1876-1909 yılları arasında Rodos, Diyarbekir, Erzurum, Yanya, Selanik, Şam ve Halep nâibliği, Rodos, Yanya, Edirne ve İstanbul vilâyetlerinde mahkeme reisliği, temyiz azalığı ve Mısır kadılığı görevlerinde bulundu. Bu arada “Hareket-i Altmışlı”, “Mûsıle-i Süleymaniye, İzmir, Bursa, Haremeyn ve İstanbul pâyelerini aldı. 31 Aralık 1911’de şeyhülislâmlığa getirildi, yedi ay sonra, 20 Temmuz 1912’de kabinenin istifası ile görevinden ayrıldı. Kabri Bakırköy Mezarlığındadır.

Şam, Halep, Mısır âlim ve şairleri tarafından hakkında yazılan çeşitli kaside ve makalelerle övüldü. Muhyiddin İbnü’l-Arabî’den yaptığı tercümeleri Müntehabât adıyla Tercümân-ı Hakikat’ta yayımladı, Fusûsu’l-hikem’den “salât”la ilgili bir kısmı Türkçeye çevirdi.

KAYNAK: Sadık Albayrak / Son Devir Osmanlı Ulemâsı (c. 1, 1980,), Mehmet İpşirli / TDV İslâm Ansiklopedisi (cilt: 1, 1988).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör