Abdurrahman Nâcim

Hukukçu, Şair

Doğum
21 Mayıs, 1833
-
Ölüm
05 Temmuz, 1894
Burç

Hukukçu-şair (D. 21 Mayıs 1833 – Ö. 5 Temmuz 1894, Harput). Süleymaniye ve Bağdat medreselerinde öğrenim gördü. İstanbul kütüphanelerine ilişkin basılı ilk defterlerin düzenleyicisidir. Türk, Fars ve Arap edebiyatlarına vakıf, tasavvufta Nakşibendîliğe bağlıydı. Bilinen ilk görevi Temmuz 1861’de atandığı Dersaadet Kütüphaneler müfettişliğidir. Hukuk alanında da birçok resmî görevde bulundu.

ESERLERİ:

ŞİİR: Gülzâr-ı Âsâr.

DİĞER: Teshîlü’t-Tahsil, Hüviyet-i Sübhânî ve Mâhiyeti’l-İnsânî, Rahname-i Diyarbakır, Hediyyetü’l-Ümem ve Yenbûu’l-Âdab ve’l-Hikem (8 cilt), Ni’me’rRefîk, Safvetü’l-Kelâm, Türkçe Mantık Hülâsası, el-Âsâru’l-Aliyye fî Hazâini Kütübi’l-Osmâniyye, Kütüphane-i Damat İbrahim Paşa.

HAKKINDA: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. III, 2001), Ali Birinci / Tarihin Gölgesinde Meşâhir-i Meçhûleden Birkaç Zât (2001).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör