Abdurrahman Fehmi

Osmanlı Valisi, Devlet Adamı, Yazar, Şair

Ölüm
Diğer İsimler
Talip Faikizade Fehmi

Şair, yazar, devlet adamı, Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerinden (D. ?, Manastır - Ö. 1904, Urfa). Bir çevirisinde Talip Faikizade Fehmi imzasını kullandı. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. İlk tahsilini İstanbul’da babası Tâlib Fâikî Efendinin yanında tamamladı. Daha sonraki öğrenimi hakkında bilgi olmamakla birlikte Mekteb-i Hukuk’ta edebiyat hocalığı yaptığı biliniyor. Arapça, Farsça ve Fransızcayı iyi biliyordu. Abdurrahman Fehmi, Diyarbakır valiliği görevinden azledilip İstanbul’a giderken Urfa’da vefat etti ve oraya gömüldü.

Edebiyat tarihi mahiyetinde olan Medresetü’l-Arab, yazarın “Arap medeniyeti” dediği bir nevi İslâm medeniyeti tarihidir. Sadece birinci cildi neşredildi. Bursalı Mehmed Tâhir, kimden ve hangi eserden tercüme edildiğini belirtmeden, bu eserin “Fransızcadan tevsîan mütercem” olduğunu, Mükrimin Halil Yınanç ise Sédillot’dan alındığını söylemektedir. Ancak Adurrahman Fehmi, böyle bir tercümeden söz etmeyerek eseri bizzat düzenlediğini belirtir.

ESERLERİ:

Tedrisat-ı Edebiye (1885), Medresetü’l Arab (1887), Ta’rîfât Tercümesi (Seyyid Şerîf el Cürcânî’den, açıklama ve ilavelerle).

KAYNAK: Abdurrahman Fehmi / Tedrisat-ı Edebiyye (1885) - Medresetü’l-Arab (1887), Bursalı Mehmet Tahir / Osmanlı Müellifleri (c. 2, 1914-24), Mükrimin Halil Yınanç / Tanzimattan Meşrutiyete Kadar Bizde Tarihçilik (1940), Nihad M. Çetin / Eski Arap Şiiri (1973), Agâh Sırrı Levend / Türk Edebiyatı Tarihi (c. 1, 1973), TDE Ansiklopedisi (c. 11976), Hulusi Kılıç / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 1, 1988,), TBE Ansiklopedisi (c. 1, 2001).             

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör