Vehbî

Musikişinas, Şair

Ölüm
-
-
Diğer İsimler
Abdülvahhab

 19. Yüzyıl şair ve musikişinaslarından. Asıl adı Abdülvahhab'dır. Diyarbekirli şair Remzî'nin torunlarından Tahir Taib Efendi'nin oğludur. Şairlerimizden Fethullah Feyzî'den ders almıştır. 1870 senesinde tapu kita­betine tayin olunmuş ve on yıl bu memurlukta kalmıştır. Hayat ve eser­leri hakkında başkaca bilgiye ulaşılamamıştır. Bir gazeli örnek verilmektedir.

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / (Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2, 2. bas. 1997, s. 31, 33-34), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

 

 

GAZEL

 

Elim yetmez güle pâder-kef-i hâr olduğum kaldı

Bu gülşende heman bülbül gibi zâr olduğum kaldı

 

Kemâle irmeden bedr-i ümidim buldu noksanı

Hilâl-i minnet-i çarh-i sitemkâr olduğum kaldı

 

Kalem-veş olmadım âzâde-ser baht-ı siyahımdan

Giribân çak-i minnet dîde-hûnbâr olduğum kaldı

 

Küşayiş bulmadı gencine-i kâmım azimetle

Tılısmın muhkem ettim zahmini mâr olduğum kaldı

 

Nigâh-ı lûtfuna bir kerre mazhar olmadım Vehbî

O şuhun hasret-i çeşmiyle bî-mâr olduğum kaldı

 

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / “Said Paşa” (DFSA, c. 2, 2. bas. 1997, s. 33-34).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör