Zekâî

Hattat, Şair

Doğum
Ölüm
-
Diğer İsimler
Ahmet

19. Yüzyıl şair ve hattatlardan (D. 1853, Diyarbekir - Ö. 1920). Asıl ismi Ahmet'tir. İbrahim Ağa adında Diyarbekirli bir zatın oğludur. İlk ve orta tahsilini memleketinde tamamladıktan sonra dönemin âlimlerinden özel dersler alarak bilgisini genişletmiştir. Aynı zamanda tanınmış hattatlarımızdandır. Çeşitli memuriyetlerde bulunmuştur. Hayatı hakkında başkaca bilgiye ulaşılamamıştır. 1920'de öldüğü söylenmektedir.

Zekâî'nin, Ali Emirî tezkiresinde (Tşa.) yalnız bir gazeli mevcut­tur. Diğer iki gazel merhum Şevket Beysanoğlu'nun özel kütüphanesindeki mevcut mecmualardadır.

KAYNAK: Tşa (s. 327), Şevket Beysanoğlu / (Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2, 2. bas. 1997, s. 57), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

GAZEL -1

Gehî cûş eyleyüb deryâ-yi bî-pâyân olur gönlüm

Gehî bir katre içre gizlenip pinhân olur gönlüm

 

Gehî şems ü gehî bedr ü gehi necm ü gehî kevkeb

Gehî zerre gehî katre gehî ummân olur gönlüm

 

Tecerrüd âleminde arş-ı evsaf-ı vücud etmiş

Libas-ı masivadan cümleten üryân olur gönlüm

 

Bulup bir kenz-i lâyufna eriştim devlet-i fakre

Vücud iklimine şimden geru sultan olur gönlüm

 

Kamu yüzden hitab-ı "semme vechullah" olur zâhir

Kaza-i lâmekâna akıbet mihman olur gönlüm

 

İçip mey, aşkı bu yolda itirdim can feda ettim

Zekâi mübtelâ-i cezbe-i Rahman olur gönlüm

 

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / DFSA (c. 2, 2. bas. 1997, s. 57).

 

 

 

GAZEL -2

Çekemez mislini bil cümle cihan nakkaşı

O şehin seyf-i Acem gibi çekilmiş kaşı

 

Birbirinden iki dildarı cüda etti rakîb

Urdu seyr eyle nasıl iki kuşa bir taşı

 

Biri görmez biri nuru görür inkâr eyler

Nice ehl-i hasede benzedeyim bu huffaşı

 

Pişivadır yine elbette rakib-i müfsid

Âlemin bir yere toplansa bütün kallaşı

 

Yâr için söyleşelim yanıma gelsin yârân

Bulamaz kimse Zekâî gibi bir sırdaşı

 

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / DFSA (c. 2, 2. bas. 1997, s. 57).

 

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör