Şeyhülislâm Hüseyin Hüsnü

Müderris, Osmanlı Şeyhülislâmı, Alim

Doğum
-
Ölüm

Son Osmanlı şeyhülislâmı, âlim ve müderrislerden (D. ?, İstanbul - Ö. 1911, İstanbul). Diyarbekir âlimlerinden Molla Çelebi'nin to­runu, Molla İbrahim Rüştü Efendi'nin oğludur. Kendisi İstanbul'da doğmuş, tahsilini tamamladıktan sonra Meşihat, Defterhane ve Evkaf me­murluklarında bulunmuştur. Geniş ve derin kültürü ile kısa zamanda büyük bir şöhret yaptığından 1889 dan 1908 e kadar Hukuk Mektebin­de ve bir aralık Mülkiye'de Evkaf, Arazi ve Mecelle dersleri okutmuştur. 1909 yılında Şeyhülislâm oldu. 1911'de vefat etti, Cerrahpaşa Camii bahçesine gömülüdür.

Çelebizade Hüseyin Hüsnü Efendi'nin bir hayli eseri vardır. Bunların arasında hukuk talebelerine verdiği Ahkâmı Evkaf, Arazi Kanunnamesi Şerhi ve Mecelle'nin bazı kısımlarına ait şerhleri basılmıştır.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946, s. 181), Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2, 2. bas. 1997, s. 50), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör