Şeyhu’l Meşayih Ali Es-sebtî

Osmanlı Şeyhülislâmı, Alim

Doğum
Ölüm
-
-

18. Yüzyıl âlim ve Nakşibendî şeyhlerinden (D. H. 1191 / M. 1782, Diyarbekir - Ö. ?). Diyarbekir'de ders verip talebe okuturken, Mevlana Halid Hazretleri Şeyh Abdullah Dehlevi hazretlerinden irşad ve hilafet izni alarak Hindistan'dan döndüğü sırada şeyhinin emri ile Diyarbekir’e gelerek Ali es-Sebti'yi bulmuş ve kendisine misafir olmuşlardır. Kendisiyle sohbet sonrası, şeyhi Abdullah Dehlevi tarafından irşad arkadaşı olarak Şam şehrini irşadla birlikte olmaya emrolunduklarını bildirmiştir. Bundan sonra şeyh Ali Mevlana Halid'in vefatına kadar yanından ayrılmamıştır. Şam'a gittikten 5 yıl sonra şeyh Ali Mevlana Halid'den hilafet almıştır. Şeyhi vefatından önce Palu'ya gitmesini ve orada irşad yapmasını kendisine emretmiştir. Şeyh Ali'ye Şeyh Abdullah Dehlevi'den de üveysiyyet nasib olmuştur.

Halifeleri, Melekan köyünden şeyh Abdullah Efendi, Gur köyünden Şeyh Süleyman Efendi, Çan köyünden Şeyh Ahmed Efendi, Ali es-Sebtî'nin oğlu şeyh Muhammed Efendi, yine şeyhin oğlu Şeyh Mahmud Efendi, Paluya bağl Hun köyünden Şeyh Mahmud Sami Efendi, Şeyh Ahmed el-Kürdi Efendi’dir.  

KAYNAKÇA (Seçilmiş Kaynakça): TDV İslâm Ansiklopedisi (c. IV, s. 458), Mehmet Zahid Kotku / Tasavvufî Ahlak (c. II, s. 190, 1991), Mustafa Kara / Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi (s. 295), Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve sanat Adamları, I, s. 145, 232-233, 1957), M. Şefik Korkusuz / Tezkire-i Meşâyihi Amid (Diyarbakır Velileri, s. 37, 27, 37, 69, 88, 207 İstanbul 1997), Evliyalar Ansiklopedisi (Türkiye gazetesi, 271-274), Abdülmecid Hâni / el-Hadâiku’l-Verdiyye (s.107-108), Kâtip Çelebi / Fezleke (c. II, s. 213),  Naîmâ / Târih (c. III, s. 385), Sadık Albayrak / Son Devir Osmanlı Uleması (c. III, s. 63),Peçevî Tarihi, c. II, s. 463), Mehmet Süreyya Sicilli Osmani, c. III, s. 919, 1996), Ali Emîrî Efendi / Tezkire-i Şuarâ-yı Âmid (c. I, 1328, s. 20-21),  Şeyhi Mehmed Efendi / Şakâyik-i Nu’maniyye (c.III, s. 375-376), Murat Özaydın / Şeyh Abdurrahman Aktepe, Hayatı, Eserleri, Tasavvufî Görüşleri (Yayınlanmış Doktora Tezi, 2009), Yrd. Doç. Dr. Murat Özaydın / "Şeyh'ul Meşayih Ali Es-Sebtî" (İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi, 2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör