Ebu’l Fida İsmail

Coğrafya Bilgini, Tarih Bilgini, Bilgin

Ölüm
26 Ekim, 1331
Diğer İsimler
Ebü'l Fîda İsmail îbn el-Melikü'l-Müeyyed İmadeddin, Melik Müüeyyed, Ebu'l Fedâ

Tarih ve coğrafya bilgini (D. Kasım 1273, Şam – Ö. 26 Ekim 1331, Hama / Suriye). Tam adı Ebü'l Fîda İsmail îbn el-Melikü'l-Müeyyed İmadeddin olup, Melik Müeyyed ve Ebu’l Fedâ olarak da bilinir. Selahaddin Eyyubi’nin soyuna mensuptur. Moğol istilası sırasında Hama’dan Şam’a göç eden ailesi 1281’de Moğollar’ın Humus yakınlarında mağlup edilmesi üzerine yeniden Hama’ya dönmüştü. İyi bir öğrenim gören Ebü’l Fidâ, on iki yaşından itibaren babası amcasının oğlunun yanında Haçlılar’a karşı düzenlenen seferlere katılmaya başladı. Hama’da Memlük valisine hizmet ederek, Moğollarla yapılan savaşlara katıldı. 1310’da da Hama valisi oldu, 1312’de yaşam boyu bey ilan edildi. Memluk sultanı ile birlikte hacca gittikten sonra 1320’de sultan unvanıyla el-Melikü'l- Müeyyed adını aldı. Böylece Suriye valileri üzerinde yetki sahibi oldu. Ölünceye kadar Hama’yı yönetti, ölümünün ardından yerine oğlu geçti.

1321’de tamamladığı El-Muhtasar fî Târihi'1-Be­şer adlı dünya tarihi ile meşhurdur. Takvim-ül-Buldan adlı özlü, fakat çok değerli bir coğrafya eseri de Avrupa dillerine çev­rilmiştir. Ebü’l Fidâ, yönetici olarak, yaşamı boyunca kendisi gibi bilim adamlarını sanatçıları ve sanatçıları hep korudu. Yöneticiliğinin yanında dönemin ünlü hocalarından dersler aldı. Fıkıh, tefsir, felsefe, mantık, tıp, botanik, tarih, coğrafya ve nahiv gibi çeşitli ilim dallarında bilgi sahibi oldu. Çok er­ken tarihlerden itibaren devrinde mey­dana gelen olayları kaydetmeye başla­dı. Ayrıca şiir yazdı ve zamanındaki ede­bî gelişmelere rehberlik etti. Halkın ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenerek bir kısmı hala varlığını koruyan birçok cami, medrese ve saray yaptırdı. Hama'daki Câmiu'l-Hayyât onun eseridir. Ebü'l-Fida, 26 Ekim 1331’de Hama'da vefat etti ve da­ha önce kendisi için yaptırdığı türbede defnedildi. Ölümü sadece ilim sahipleri­ni değil aynı zamanda onun âdil yöneti­mi altında müreffeh ve huzurlu bir ha­yat yaşayan Hama halkını da mateme boğmuştu. Zamanla harap olan türbe­si 1925'te onarılmıştır.

ESERLERİ:

El-Muhtasar  fî Târihi'1-Be­şer (1869’da 2 cilt halinde yayımlandı), Takvîmü'l-Buldân, Nazmü'l-Hâvi'ş-Sağir, Şerhu'l-Kâfiye, Kitâbü'l-Mevâzîn, et-Tibrü'l-Mesbûk fî Târîhi'l-Mülûk, el-Künnâş.

KAYNAKÇA: M. Şemseddin Günaltay / İslâmda Târih ve Müverrihler (1939-42), İbrahim Alaeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946), Büyük Larousse (c. 6, s. 3504, 1986), Ana Britannica (c. 7, s. 612, 1987), Abdülkerim Özaydın / “Ebü’l Fidâ” (TDV İslam Ansiklopedisi, c. 10, s. 320-321, 1994),  İhsan Işık / Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüler Ansiklopedisi, c. 2,).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör