Talikizade Mehmed Suphi Efendi

Şehnameci, Tarihçi, Şair

Doğum
Ölüm
29 Temmuz, 1609
Diğer İsimler
Suphi

Şehnameci, şair ve tarihçi (D. 1562, Denizli – Ö. 29 Temmuz 1609, Denizli). Künyesi Muhammed bin Muhammed el Fenâri eş şehir be-Talikizade’dir. Şiirlerinde Suphi mahlasını kullandı.  Ciddi bir medrese öğrenimi görmedi ve şiir yazmaya geç yaşlarında başladı. Manisa’ya sancak beyi olarak gönderilen ve III. Murat adıyla tahta geçen Şehzade Murat’ın hizmetinde bulundu. Burada (1562-74) on iki yıl divan kâtibi olarak çalıştı. 1574 yılında Sultan III. Murat’ın hizmetine girdi. İstanbul Divan Kâtipliğine tayin edildi. Yedi yıl süren divan katipliğinden sonra, Padişah’tan umduğu mevkiyi elde ededi. Bunun üzerine ilme yönelerek; şiir, aruz, hesap, remel (koşma, bir tür aruz ölçüsü), astronomi ve mantık dallarında yetkinleşti. 1583 yılında Ferhat Paşa’nın komutasında çıkılan Revan Seferine kâtip olarak katıldı.

1585 yılında Veziriazam (Başbakan) Özdemiroğlu Osman Paşa’nın sefer kâtipliğine tayin edildi ve Tebriz fetihnamesini yazdı. Dönüşünde Gürcistan seferi tarihçesini ile Tebriye adlı eserini yazdı. Bu arada, defterdarlığa tayin edilen (1596) Seyit Lokman’ın halefi olarak şehnameci Lokman’ın yardımcılığına getirildi ve aynı zamanda kendisine Müteferrika Ağalığı da verildi. 1594 yılında Şehname adlı eserini Padişaha takdim etti. Ardından da Sinan Paşa mahiyetinde Yanık Seferine ve III. Mehmet ile de Eğri Seferine katıldı. 1597 yılında şehnameci (manzum tarih yazarı) olarak tayin edildi. Düzenlenmiş bir divanı, rubai, gazel ve diğer türlerde şiirleri vardır. Denizli taraflarında çıkan bir “Eşkıya-yı Türkmen Müdafaası”nda şehit olduğu bilinmektedir.

ESERLERİ:

Firasetnâme, Gürcistan (Revaniye) Seferi Tarihçesi, Tebriziye, Şemâilname-i ‘âl-i Osman (Şehname), Yanık Seferi Şehnamesi, Eğri Seferi Şehnamesi.

KAYNAK: Şükrü Tekin Kaptan / Denizli’li Meşhurlar (2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör