Talib (Mehmed)

Hukukçu, Şair

Doğum
-
Ölüm
Burç
Diğer İsimler
Mehmed, Talib, Azîm

17. Yüzyıl hukukçu ve şairlerinden (D. ?, Diyarbekir - Ö. 1706, Erzurum). İsmi Mehmed olup, Türkçe şiirlerinde "Talib", Farsça şiirlerinde "Azîm" mahlaslarını kullandı. Döneminin tanınmış şairlerindendi. Babası Mustafa Efendi, Diyarbekirli Molla Çelebi'den okumuş ve Şeyh Aziz Mahmud Ürmevî hazretlerine intisap etmişti. Şeyhin, 1048 (M. 1638) senesinde Sultan Murad tarafından şehrimizde idam ettirilmesi üzerine Mustafa Efendi de Diyarbekir 'i terk ederek Bursa'ya gidip yerleşmiştir. Oğlu Talib de babası ile birlikte gittiğinden, Beliğ ve Mehmed Siraceddin tezkirelerinde bir yanlışlık eseri olarak bu şairimizin doğum yeri Bursa olarak gösterilmiştir.

Talib, Bursa'da tahsilini tamamladıktan sonra 1685'te "dâhil" Müderrisi olarak Arapça okutmaya başlamış, 1696 yılında ise "sahn" payesine yükseldi. 1702 de Kütahya Kadısı oldu. Üç sene sonra Erzurum Naibliğine tayin edildi. Bu vazifede iken H. 1118 (M. 1706) tarihinde vefat etti. Talib'in mürettep divanı vardır. Arapça ve Farsça şiirler de yazmıştır.

"Çeşm-i insâf kadar kâmile mizân olmaz / Kişi noksanın bilmek gibi irfân olmaz" beytinin meşhur olduğu gazelini örnek veriyoruz.

KAYNAK: Eşa, Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (2. bas. 1996, c. 1, s. 155-157), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

 

GAZEL

Çeşm-i insâf kadar kâmile mizân olmaz

Kişi noksanın bilmek gibi irfân olmaz

 

Kayd-i zincîr-i gam-i dehrden âzâd olamaz

Mevc-i deryây-i mey olmeste ki sûhân olmaz

 

Şöyle nâdim ola kim zühdüne zâhid dem-i afv

Bîriyâ cürm iden ol rütbe peşimân olmaz

 

Zülmet-i cürmü nola nûr-i kerem mahv itse

Zülf-i şeb-perde-i rüy-i meh-i tâbân olmaz

 

Sadef-i dest-i tehîdür dürer-i gufrândan

Ol ki gavvâs-i dil-i kulzüm-i isyan olmaz

 

Ana ter-dâmenî-i girye-i mestâne gerek

Zühd-i hüşk âdeme sermâye-i gufran olmaz

 

Gonçe-i kâmı temâşaya zamân var Tâlîb

Leb-i ümmîd her eyyâmda handân olmaz.

                         

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / DFSA (2. bas. 1996, c. 1, s. 155-157). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör