Ebu Sehl El-kûhî

Astronomi Bilgini, Matematik Bilgini

Doğum
-
Ölüm
-
Diğer İsimler
Ebû Sehl Veycen (Vîcen) b. Rüstem el-Kûhî

Matematik ve astronomi bilgini (D. ?, Kûh / İran - Ö. 990-1000?). Tam adı Ebû Sehl Veycen (Vîcen) b. Rüstem el-Kûhî’dir. İran’ın dağlık Mazenderan bölgesinde bulunan Kûh köyünde doğdu. Yaşamı ve öğrenimi hakkında fazla bilgi yoktur. Bilimsel çalışmalarını, 969-989 yılları arasında Büveyhî emirlerinden Adudüddevle ile oğlu Şerefüddevle’nin koruması altında Şîraz ve Bağdat’ta yaptı. Aynı zamanda astronomik gözlem aletleri de icat eden Kûhî, 971’de Şîraz’da kendi aletleriyle güneşin sapmasını (deklinasyon) gözlemlerken kış değişimini 16 Ara­lık (bugün 22 Aralık) ve yaz değişimini 17 Haziran (bugün 21 Haziran) olarak saptamıştır. Şerefüddevle tarafından Bağ­dat’ta rasathanenin (gözlemevinin) başına getirildikten sonra, Haziran 988 yılı sonlarında yaptığı gözlemlerine, dönemin önde gelen ka­dı, astronom ve matematikçilerinden on bilgin tanıklık ederek düzenlediği bir tutanağı imzalamıştır. Kûhî’nin tesbitlerinden, yaptığı aletlerin o güne kadar kullanılanlardan daha duyarlı olduğu ve daha doğru so­nuç verdiği anlaşılmaktadır. Birûnî’nin kaydettiğine göre Şerefüddevle’nin ölü­münden (989) sonra Kûhî’nin gözlemleri de sona ermiştir.

Ömer Hayyâm’a göre mükemmel bir matematikçi olan Kûhî daha çok geomet­ri alanında başarı göstermiş, bu nedenle Öklid, Pergeli Apollonios ve Archimedes’in takipçilerinden sayılmıştır. Günümüze ulaşan eserlerinde ikinci dereceden daha yüksek denklemlere götüren problemleri çözdüğü görülmektedir. Kûhî’nin çalış­maları Ebû Saîd Ahmed b. Muhammed es-Siczî, İbnü’l-Heysem, Birûnî, Ömer Hayyâm, Nasîrüddîn-i Tûsî ve Ebû Nasr İbn Irak tarafından takdirle karşılanmış, ayrıca Nasîrüddîn-i Tûsî Archimedes’in “Küre ve Silindir” kitabına onun çözdüğü küre parçası problemini eklemiştir.

Kûhî, basınç ve ağırlık merkezlerinin hesaplanması hakkında eski Yunanlıların çalışmalarının gülünç denilecek kadar basit ve bilimsel olmaktan uzak olduğunu belirterek, kendi orijinal metod ve keşiflerini çok net bir delillendirme ile kanıtladı. Bu konuda ortaya koyduğu nazariyeler o güne kadar bilinmiyordu. Matematikte, analiz ve terkip (sentez) terimlerini ilk kez kullanan ve uygulayan bilgin oldu. Böylece Kûhî, matematik analiz metodunun ilk kurucusu unvanını kazandı. Fen ve doğa bilimlerinde, yani deneysel bilimlerde nihaî gerçeğe matematik metodlarıyla ulaşılabileceğine inanıyordu. Onun bu ileri düzeydeki anlayışı, yüzyıllar sonra Newton ve diğer bilim adamları tarafından benimsendi.

Çalışkan ve üretken bir ilim adamı olan Kûhî, aynı zamanda döneminin önde gelen bir bilim teşvikçisiydi. Onun çalışma ve gayretleri ünlü iki Müslüman astronomu olan Ebü’l-Vefâ Buzcânî ile Ebû Hâmid Sağanî’yi gayrete getirmiş, onları bilimsel çalışmalara teşvik etmiştir. Böylece Kûhî, o devirde fevkalâde yüksek düzeyde bir bilimsel atmosferle akademik çalışmaların kurulmasına yol açmıştır.

Ebû Sehl’in basınç ve ağırlık merkezi konusu üzerindeki çalışmaları, ondan yüzyıllarca sonra, ancak XIX. yüzyılda, A. F. Mâbius tarafından ele alınmıştır. Bütün bunlar, İslâm bilginlerinin, yüzyıllar önce, değerli birer bilim kaynağı olan pek çok eser ortaya koyduklarını göstermektedir. Zamanın geometri üstadı olarak değerlendirilen Kûhî’nin yaptığı çalışmalar hakkında araştırmalar devam etmektedir.

ESERLERİ:

Es-Sâire fil-Emtâr alâ Temâd-il E’sâr, Kitâbu Merâkiz-il-Ekr, Kitâb-ul-Usûl alâ Tahrikât-ı Oklîdes, Kitâb-ül-Berkân-it-Tâm, Kitâbu Merâkiz-ud-Devâir alel Hutût min Tarîk-it-Tahlîl Dûn-et-Terkîb, Kitâbu San’at-il-Usturlâb bil-Berâhîn, Kitâbu Ihrâc-il-Hatteyn alâ Nisbetin, Kitâb-ud-Devâir-il-Mütemâsse min Tarîk-it-Tahlîl, Kitâb-uz-Ziyâdât alâ Arşimedes fil-Makâlet-is-Sâniye, Kitâbu İstihrâcı Dil-il-Misbâ’ fid-Dâire, Kitâb-ül-Murâselât Beynel Kûhî ves-Sâbî, Risâletün fî Amel-i Muhammesin.

KAYNAKÇA: Aydın Sayılı / The Observatory in İslam (s. 104-107, 112-117, I960), Rüstem Kaya / Analitik Geometri (s. 150-151, Eskişehir 1992), Mehmet Emin Bozhüyük / “Kûhî” (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 26, s. 346-347, 2002), İhsan Işık / Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör