Çaylak Tevfik

Folklor Derlemecisi, Yazar

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
Beyazıt Rüştiyesi
Diğer İsimler
Mehmet Tevfik

Folklor derlemecisi, yazar (D. 1843, İstanbul – Ö. 1893). Asıl Mehmet Tevfik’tir. Çıkardığı mizah gazetesinin adından dolayı Çaylak lakabı ile anıldı. Beyazıt Rüştiyesinde dört yıl okudu (1853). Bâb-ı Seraskerî Nizâmiye Kaleminde memurluk hayatına başladı. Hazîne-i Hâssa Mektûbî Kalemine geçti. Devrinin tanınmış simalarından şair Musullu Hayâlî Efendiden Beyazıt Camii derslerinde Nizâmî’nin Hamse’sini okudu. Rüsûmat Meclisi müsevvid (yazıcı) yardımcılığı, Bosna’da Saray sancağı tahrirat müdürlüğü (1871), Bihke sancağı tahrirat müdürlüğü, İstanbul şehremini tanzîfat müdürlüğü, hayatının son yıllarında ise Mekteb-i Mülkiyye-i İdâdiyye kitabet ve inşa hocalığı ile Mekteb-i Mülkiyye-i Tıbbiyye başkâtipliği yaptı.

Basın hayatına Muhbir gazetesinde başladı (1867). Ali Suavi’nin başyazarlığını kabul etmesinde aracı olduğu bu gazetede musahhihlik (düzeltmenlik) yaptı. Gazetenin kapatılması üzerine İstanbul gazetesinde yazarlığını sürdürdü. Bursa’da vilayet resmî gazetesi Hüdâvendigâr’ı çıkardı ve bir süre yazarlığını yaptı. İstanbul’da bazı adlî kuruluşlarda kâtip olarak çalıştı. Asır adında siyasî bir gazete çıkardı (1870). Gazetesinde yayımladığı haftalık eğlence ekleri ile Türk mizah basınının öncüsü ve kurucusu oldu. Asır’ı kapatıp yazı hayatını Terakkî gazetesinde devam ettirmeye çalıştı. Mizahî Letâif-i Âsâr gazetesinin idaresini yürüttü. Letâif-i Hikâyât ve Garâib-i Rivâyât dizisini yayımlamaya başladı (1872). Geveze adlı bir mizah gazetesi çıkardı (1875). Bir süre sonra Basîret’te aktif gazeteciliğe döndü. Çaylak adında bir mizah gazetesi kurdu (1876). Vakit ve Tercümân-ı Hakîkat gazetelerinde çalıştı. Gazetecilik hayatını 1884’ten sonra Tarîk gazetesinde sürdürdü. Mizah yazarlığının yanı sıra folklor ve edebiyat araştırmaları alanlarında eserler verdi. Nasrettin Hoca fıkralarını kendi imzasıyla derleyen ilk yazardır.

ESERLERİ:

Letâif-i İnşâ (1867-68-1868-69), Nizâmü’l Âlem li-cenâbi Akhisârî (1870-71), Kafile-i Şuarâ (tezkire, d harfinde kalmıştır, 1873-74-1876-77), Meşâhîr-i Osmâniyye (biyografiler, 1873), Letâif-i Hikâyât ve Garâib-i Rivâyât (1871-72-1872-73), Terâcim-i Ahvâl-i Kapudân-ı Deryâ Meşhur Gazi Hayreddin Paşa Barbaros (1876-77), İstanbul’da Bir Sene (1881-82-1882-83), Âsâr-ı Perîşân (1880-81), Nevâdirü‘z-zarâif (1881-82), Letâif-i Nasreddin (1881-82), Bu Âdem (1881-82-1883-84), İki Gelin Odası (1883), Tahrîc-i Harâbât (1882-83), Hazîne-i Letâif (1884-85-1885-86), Târih veya Sene 1171 Cinayetleri (1884-85), Yâdigâr-ı Macaristan-Asr-ı Abdülhamid Han (1877-78), Levâmiu’n-nûr (1890-91).

Ayrıca kompozisyon ve edebiyat bilgileri ders kitabı da vardır.

HAKKINDA: Ahmed Rasim / Muharrir Şair Edîb (1924), Selim Nüzhet Gerçek / Türk Gazeteciliği (1931), Mustafa Nihad Özön / Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi (1934) - Son Asır Türk Edebiyatı Tarihi (1941), İbrahim Alaattin Gövsa / Türk Meşhurları / (1945), Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri II (1972), Ömer Faruk Akün / TDV İslâm Ansiklopedisi (c.8, 1993), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas., 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör