Çâkerî

Divan Şairi

Doğum
Ölüm
-
Diğer İsimler
Seyyid Ali Çâkerî

18. Yüzyıl divan şairlerinden. Asıl adı Ali olduğundan Seyyid Ali Çâkerî diye anılmıştır. Tahminen 1080 (M. 1669) tarihinde Diyarbekir'de doğmuş ve 1160 (M. 1747) senesinde vefat etmiştir. Bir kasidesinden bir bölüm örnek verilmektedir.

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / DFSA (2. bas. 1996, c. 1, s. 190), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

 

MUÂŞŞER KASİDESİNDEN

Sensin ey şuh bu çerh~i feleğin işvegeri

Dağıdır nim nigehin dildeki hüzn ü kederi

 

Dökicek ârtzma zülfünü mânend-i peri

Kayd-ı zencîre düşürdün dil-i dîvâneleri

 

Gül-i dâğınla bulur gülşen-i dil zîb ü feri

Tîr-i müjgânın ey meh dil ü candır siperi,

 

Gide tâ mahşere tek nâveng-i gamzın eseri

Dil-i mihnetzedenin âteş-i aşk oldı yeri

 

Eyle ben zârın aman âh-ı gamından hazeri

İtme kurbânın olam semt-i cefâya seferi

 

Olalı sen şeh~i hûbâna efendim mâil

Der-i ihsana gelüp lûtfuna oldum sâil

 

Lezzet-i vaslına kil bendeni ey meh nail

Olmasun düşmen-i bedhâh arada hâil

 

Her ne eyler ise de cân ile oldum kail

Olamaz sûz-i mahabbet siteminle zail

 

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / DFSA (2. bas. 1996, c. 1, s. 190).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör