Ali Ekrem Bolayır

Şair ve Yazar, Araştırmacı Yazar, Edebiyatçı

Doğum
Ölüm
27 Ağustos, 1937
-
Diğer İsimler
A. Nadir, İlhâm. Namık Kemal'in oğlu

 Şair ve yazar (D. 1867, İstanbul - Ö. 27 Ağustos 1937). Namık Kemal’in oğludur. Bazı şiirlerinde A. Nadir, İlhâm imzalarını kullandı. Ortaöğrenimini babasının Rodos (1884) ve Sakız (1887) mutasarrıflıkları sırasında özel dersler alarak tamamladı. II. Abdülhamid döneminde Kudüs mutasarrıfı oluncaya kadar uzun süre mabeyin kâtibi olarak çalıştı (1898-1905). Daha sonra Beyrut ve Akdeniz Adaları valiliği, İstanbul Darülfünûnunda metin şerhi müderrisliği (1913-33), Galatasaray Sultanîsi’nde öğretmenlik yaptı. Hayatının son yıllarında geçim sıkıntısı çekti. Ünlü hekim Mazhar Osman tarafından tedavi edildi. Mezarı İstanbul Zincirlikuyu'dadır.

1890’da ilk mensur şiiri Resimli Gazete’de çıkan Ali Ekrem, 1896’da Servet-i Fünûn dergisinde yayımlanmaya başlayan şiirleriyle tanındı. Bir ara Tevfik Fikret’le anlaşmazlığa düşerek Servet-i Fünûn karşıtı Musavver Malumat’a geçti. 1908’e kadar yazması yasaklandı. 1897 Yunan Savaşından ilham alarak yazdığı Vasiyet adlı şiiriyle ün kazanmıştı. Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele yıllarında kahramanlık şiirleri yazdı. Hece ölçüsünü ilk deneyen şairler arasında yer aldı. Şiirleri orta bir seviyenin üzerine çıkamadı. Edebiyat, tarih ve tiyatro alanında da eserler vermiştir.

 

ESERLERİ:

 

Şiir: Zilal-i İlham (1908), Kaside-i Askeriye (1908), Kırmızı Fesler (1908), Ruh-i Kemal (1909), Ordunun Defteri (nazım ve nesir karışık, 1918), Anavatan (1921), Vicdan Alevleri (1925), Şiir Demeti (1925).

 

Oyun: Baria (1908), Sultan Selim (tefrika, 1910), Sükût (tefrika, 1919), Mama Dadım Darılır (komedi, tefrika, 1919).

 

İnceleme-Monografi: Lisan-ı Osmanî (1914), Lisan-ı Edebiyat (1914), Recaizade Ekrem (1924), Mesalik-i Edebiye (1928), Namık Kemal (1930), Lisanımız (1930).

 

HAKKINDA: İsmail Parlatır / Ali Ekrem Bolayır (1987), TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 6, 1992), Süleyman Hayri Bolay / Ferit Kam (1988), TDE Ansiklopedisi (c. 1, s. 457), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007).

FİRKETE

Söyle nâzik, güzel demircik sen,

Acaba kaç nigâh-ı dikkatle

Ne kadar itinâ-yı san'atle

Şekl-i zîb aldın incecik telden?

 

Hayır, insan değil eden imâl

O yapar belki bir numûne sana;

Sonra bî-kayd-ı intizam ü kemal,

Seni ibzâl edip durur makina.

 

Yine sen kesretinle nâzende

Bir güzelsin ki cüst ü sermende,

Yakışırsın kadınlığın eline;

Firkete, anlarım letâfetini,

 

Nazarım kıskanır saadetini

Sen iliştikçe saçların teline!

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör