İbn Rüşd

Tıp Bilgini, İlahiyatçı, Felsefeci, Hukukçu

Ölüm
10 Aralık, 1198
Burç
Diğer İsimler
İbn-i Rüşd

Filozof, çok yönlü bilim adamı (D.14 Nisan 1126, Kurtuba [Córdoba] / Endülüs [bugünkü İspanya] – Ö. 10 Aralık 1198, Merakeş / Fas). Tam adı Ebū 'l-Velīd Muḥammed ibn Aḥmed ibn Muḥammed ibn Rüşd. İbn-i Rüşd olarak da yazılmaktadır.  En çok Aristo'nun eserlerinden yaptığı, bugün Batı'da pek çoğu unutulmuş Arapçaya tercümeleri ve şerhleriyle ünlüdür. 1150'den önce Avrupa'da Aristo'nun eserlerinin birkaç tercümesinden başkası yoktu ve bunlar da din adamlarınca rağbet görüp incelenmiyordu. Batı'da Aristo'nun mirasının yeniden keşfedilmesi, İbn-i Rüşd'ün eserlerinin 12. yüzyıl başlarında Latinceye tercümesiyle başlamıştır.

İbn Rüşd'ün Aristo üzerine çalışmaları otuz yıllık bir dönemi kapsar ve bu dönem içinde erişemediği "Politika" dışında bütün eserlerine şerhler yazmıştır. Eserlerinin İbranice tercümeleri de İbrani Felsefesi üzerinde kalıcı bir etki bırakmıştır.

Victor Hugo, Notre Dame'ın Kamburu adlı eserinde, Avrupa'da bilinen adıyla Avveroes ismiyle İbn-i Rüşd’den söz eder. James Joyce'un Ulysess adlı eserinde ve Jorge Luis Borges'un La Busca de Averroes (Averroes'in Arayışı) eserinde de, İbn Rüşd anılır.

İbn Rüşd'ün siyaset, din, hukuk, tıp ve felsefenin pek çok alanında 150'den fazla eser kaleme aldığı bilinmektedir. Özellikle Aristo'nun Organon külliyatı üzerine yazdığı pek çok şerh vardır. Bu şerhlerin boyutları küçük, orta ve büyük olmak üzere üç çeşittir. Küçük ve orta şerhler, ekseriya eserin tamamının şerhi olmamakla beraber bazı kapalı ifadelerin sayfalar boyu analiz edildiği çalışmalardır.

 

Prof. Dr. Bekir Karlığa der ki:

 

“İbn Rüşd eserlerinde geliştirdiği yöntemi, özgün düşünce stili, farklı yaklaşım tarzıyla, klasik İslâm düşüncesinin son ve en büyük temsilcisi olduğu gibi; Aristo'dan sonra gelen Helenistik dönemin ve Ortaçağ bilim ve düşüncesinin de en önde gelen simalarından birisiydi.

Onun fikirleri Doğu İslam dünyasından çok Batı Hıristiyan dünyasında yankı bulmuş ve Avrupa'da Rönesans'ın, Modern düşüncenin ve Aydınlanma'nın hazırlayıcı figürlerinden birisi olmuştur. Bu nedenle olmalıdır ki, onun eserlerinin büyük bölümü Latince ve İbrani-ceye çevrildiği gibi Rönesans döneminde ve sonrasında başta ünlü ressam Rafaello olmak üzere 15 ayrı sanatçı onun portresini çizmeye çalışmıştır.

On Dokuzuncu yüz yılın ortalarında ünlü Oryantalist Renan'ın İbn Rüşd ve İbn Rüşdçülük üzerine yaptığı Doktora teziyle yeniden gündeme gelen İbn Rüşd düşüncesi, İslam dünyasındaki ıslahat çabalarının da itici gücü olmuştur. Renan İbn Rüşd'ü, "felsefi Hele-nizm'in saf ışıklarıyla Avrupa'yı aydınlatan ilk ve tek Müslüman düşünür olarak tanıtıyordu.

Ortaçağ felsefesinin büyük üstadı Etienne Gilson ise, "İbn Sînâ ve İbn Rüşd'ü hesaba katmadan, bir Hıristiyan ilâhiyatı tarihinin dahi yazılamayacağını" bildirmekte idi. Ortaçağ felsefesinin günümüzdeki en önemli temsilcilerinden, Alain de Libera ise İbn Rüşd'ü "Avru-pa'nın manevî babası" olarak takdim etmektedir.

Ünlü İngiliz bilim tarihçisi Charles Butterworth İbn Rüşd'ü, "Aydınlanma'nın müjdecisi" saydığı gibi Amerikalı bilim adamı Paul Kurtz da onun, "modern bilimsel gelişmenin öncüsü olduğunu" bildirir.

Remi Brague ise İbn Rüşd'ün Aristo'nun Metafizik kitabına yazdığı Büyük Şerh'in (Tefsir) yalnızca bir tek Arapça nüshası bulunduğunu, buna karşılık İbranice tercümesinden 15 nüshanın, Latince tercümesinden ise daha çok nüshasının günümüze ulaştığını bildirerek "İbn Rüşd'ün fikirlerinin Yahudi ve Hıristiyanlar arasında müstesna bir mevkiye sahip bulunduğunu" belirtir.” (Prof. Dr. Bekir Karlığa)

BAŞLICA ESERLERİ:

TÜRKÇEYE ÇEVRİLMİŞ BAZI ESERLERİ: Felsefe-Din İlişkileri (Çevriren: Süleyman Uludağ, 1985), Din-Felsefe Tartışması (2000), Tutarsızlığın Tutarsızlığı (2012), Siyasete Dair Temel Bilgiler (2013), Psikoloji Şerhi (2013), Metafizik Şerhi (2013), Hayat Üzerine (2014), Akıl Üzerine (2014), İlim Üzerine (2014), İkinci Analitikler'in Orta Şerhi (Çeviren: Hacı Kaya, 2015), Bidayetü'l Müctehid ve Nihayetü'l-Muktesid - 3 Cilt (2015), Aristoteles Metafizik Büyük Şerhi 1 (2017), Kategoriler Kitabı'nın Orta Şerhi (2017), Organon'a Giriş (İsagoci), Organon'a Giriş Şerhi, İkinci Analitikler Şerhi, Diyalektika Şerhi, Sofistika Şerhi, Poetika Şerhi, Retorika Şerhi, Devlet Şerhi vd.

DİĞER BAZI ESERLERİ: Kitâbü’l-Maķūlât (Kategoriler), Telħîśu Kitâbi’l-Maķūlât (Kategoriler Şerhi), Kitâbu'l-İbâre (Aristo'nun Yorum Üzerine adlı eserinin Arapça çevirisi), Cevâmi, el-Hiss ve el-Mahsûs (Duyum ve Algı Üzerine), Cevâmi, fî el-Felsefe (Felsefe Üzerine Değerlendirme), Cevâmi Kitâb el-Nefs (Nefis Kitabı Üzerine Değerlendirme), Darûrî fî el-Nahv (Nahiv Üzerine Zorunlu Bilgiler), Kelâm 'ala el-Kelimeti ve el-İsm el Muştak (Kelime ve Türetilmiş İsimler Üzerine), Kitâb el-Hayevân (Hayvanlar Üzerine), Makâle fî el-'Akl (Akıl Üzerine), Makâle fî el-Cimri' el-Semâvî (Göksel Nesnelerin Doğası Üzerine), Muhtasar el-Mecisti (Almagest'in Özeti), Muhtasar Kitâb el-Mustasfâ lî el-Gazâlî (Gazâlî'nin Mustafâ Kitabı Üzerine), Risâle el-Âsâr el-'Adiyye (Olağan Yapıtlar Üzerine), Risâle Mâba'de't-Tabî'a (Metafizik Üzerine), Şerh Akîde el-İmâm el-Mebdî (İmam Medbî'nin Kurallarının Yorumu), Şerh Kitâb el-Burhân lî Aristutâlis (Aristoteles'in Burhan Kitabı'nın Yorumu), Şerh Kitâb el-Kıyâs lî Aristutâlis (Aristoteles'in Kıyas Kitabı'nın Yorumu), Tefsîr Mâba'de't-Tabî'a (İbn Sînâ'nın Tıp Özeti Kitabının Yorumu), Tehâfüt el-Tehâfüt el-Felâsife (Filozofların Tutarsızlığı'nın Yorumu),Telhîs İlâhiyyât lî Nikulâvus (Metafizik'in Özeti), Telhîs Mantıki Aritutâlis (Aristoteles'in Mantık'ının Özeti), Bidâyet el-Müctehid ve Nihâyet el-Muktesid (İçtihâdın Başlangıcı ve Ilımlılığın Sonu), Kitâb el-'Usûl el-Fıkh (Fıkıh Üzerine), Kavl fî Âlât el-Teneffüs (Solunum Üzerine), Kitâb el-Külliyât fî el-Tıb (Tıp Külliyatı), Kitâb fî Hıfz el-Sıhha (Sağlığın Korunması Üzerine), Makâle fi Asnâf el-Mizâc (Mizaç Türleri Üzerine), Makale fî el-Mizâc (Mizaç Üzerine), Makâle fî Hummeyât el-'Ufûn (Ateşli Hastalıklar Üzerine), Mes'eletün fî Nevâib el-Hummâ (Humma Hastalığıyla İlgili Sorunlar), Resâil İbn Rüşd el-Tıbbiyye (İbn Rüşd'ün Tıp Makaleleri), Şerh Urcûze lî İbn Sinâ (İbn Sînâ'nın Tıp Özeti Kitabının Yorumu), Telhîs Evvelu Kitâb el-Edviye el-Müfrede (Müfred İlaçlar'ın Birinci Kitabının Özeti), Telhîs Kitâb el-Hummeyyât lî Câlînûs (Galenos'un Humma Kitabının Özeti), Telhîs Kitâb el-Mizâc lî Câlînûs (Galenos'un Mizaç Kitabı'nın Özeti).

 

KAYNAKÇA: Süleyman Feyyaz / Son Filozof İbn Rüşd (2003), Hacı Yunus Apaydın / "İbn Rüşd'ün Hukuk Anlayışı" (İbn-i Rüşd Kongresi Tebliğleri, 14 Mart 1993, Kayseri, 1993, s. 148), İzzet Tanju / Bir Erken Aydının Yaşam Öyküsü (2013), Bekir Karlığa / Batı'yı Aydınlatan İslam Düşünürü - İbn Rüşd (2014), Cevher Şulul / İbn Rüşd'ün Siyaset Felsefesi 2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör