Ali Avni

Divan Şairi

Doğum
Ölüm

19. Yüzyıl divan şairlerinden (D. 1827, Diyarbekir - Ö. 1873, Diyarbekir). Ali Avni, Hacı Ragıp isimli bir zatın oğludur. Tahsilini tamamlayınca memuriyete geçti. Evrak Müdürlüğü'ne kadar yükseldi ve 1873 yılın­da vefat etti. Kaynaklar, yazma bir Divan'ı olduğunu bildirmektedir. Diyarbakırlı Said Paşa'nın bir gazeline yazdığı tahmisini örnek veriyoruz.

HAKKINDA: ESA, TŞA, Said Paşa Divanı (s. 59), Şevket Beysanoğlu / DFSA (2. bas. 1996, c. 1, s. 343), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).  

TAHMİS

Diyarbakırlı Said Paşa'nın bir gazeline yazdığı tahmis'ten bir bölüm şöyledir:

 

Esîr-i firkatim sevdalara peyvestedir gönlüm

Gam-i aşkınla bir kayd-i azîme bestedir gönlüm.

 

Sana meyl edeli derd-i diğerden restedir gönlüm.

Lebin derdiyle cân vermekdeyim dem-bestedir gönlüm

 

Gel ey rûh-i revânım gel yetiş pek hastedir gönlüm.

Derûnumda sağalmaz yara vardır hikmetin sorma

 

El urma nabzıma gel nafile zahmet çeküp durma

İlâcım kaydine düşme benimçün zihnini yorma

 

Kabûl-i iltizâm etmez tabîbâ mûmiyâ urma

Beni gözden düşürmüş ol perî şikestedir gönlüm.

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör