Mehmed Sadık Paşa (Bayındırlı)

Osmanlı Devlet Adamı, Osmanlı Sadrazamı

Doğum

Osmanlı devlet adamı, sadrazam (D. 1825, Bayındır / İzmir – Ö. 1901, Limni / Osmanlı Devleti). Müftü Abdullah Efendi’nin oğlu. Görev yaptığı İzmir gümrüğünde Fuat Paşa ile tanışıp İstanbul’a gelerek Babıâli Tercüme Odası’na girdi. Beyrut emlak tahriri memuru (1865), Selanik Gümrük emini (1867), Umumi Esham Emaneti Müdürü (1868), Sadrazam Âli Paşa hükümetinde vezir payesiyle Maliye Nazırı (1869) oldu. Âli Paşa’nın ölümü üzerine gönderildiği Aydın valiliğinden (1871) Mithat Paşa’nın sadra­zamlığı sırasında ikinci kez Maliye nazırlı­ğına atandı (1872). Aynı yıl Mithat Paşa ile birlikte azledildikten bir süre sonra rüsu­mat emini olarak görev aldı (1873). Birin­ci meşrutiyetin ilanı üzerine İstanbul me­busu seçildi (1877). İlk Mebusan Meclisi’nin dağıtılması üzerine (1878) yeniden döndüğü rüsumat eminliğinden, önceki Ahmed Vefik Paşa gibi "Başvekil" unva­nıyla sadrazam oldu. Çırağan* Vakası’ndan sonra sarf etliği bazı sözlerden kuş­kulanan II. Abdülhamid tarafından azledi­lerek Bahrisefit (Akdeniz adaları) valiliğiyle İstanbul’dan uzaklaştırıldı (1878). Görev­den alınıp Sakız’a sürüldü (1882). Limni adasında oturmaya zorunlu tutuldu (1889), orada öldü (1901).

KAYNAK: Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (15. cilt, 1986).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör