Mehmed Kadri Paşa (Cenanizade)

Osmanlı Devlet Adamı, Osmanlı Sadrazamı

Doğum
Ölüm

Osmanlı dönemi devlet adamı, sadrazam, vezir, nazır, vali, İstanbul Belediyesi başkanlarından (D. 1832, Gaziantep – Ö. 1883, Edirne). Hekim İsmail Paşa’nın damadı ve Sırrı Paşa’nın bacanağıdır. İkinci Abdülhamid döneminin ilk yıllarında sadrazamlık görevinde bulunmuş Vezirlerdendir. Kıbrıs Mutasarrıfı İshak Paşanın oğludur. "Kamus" mütercimi Âsım Efendi’nin de yeğenidir. Memleketi Ayntab’da (Gaziantep)  okuyarak Arapça, Farsça ile medrese bilgileri aldı. Sonraki yıllarda Fransızca ve İngilizceyi de öğrendi.

Yirmi beş yaşlarında İstanbul’a gelerek Hariciye Tercüme Odasına girdi, sonra Posta Nazırlığı, Şûrayı Devlet Azalığı, Nafia Müsteşarlığı, Altıncı Belediye Dairesi Reisliği ve itki defa Şehreminliği gibi vazifelerde, Nafia Nazırlığında, Bahriye Müsteşarlığı ile Şûrayı Devlet Reisliğinde bulundu. 1878’de Bağdat Valiliğine tayin edildi ve aynı yıl içinde Dâhiliye Nazırı, bir sene sonra Ticaret Nazırı oldu. Sadrazamlığı 1879 yılına rastlar ve bir seneden eksik sürmüştür. 1881’de Edirne Valiliğine gönderildi. Orada vefat etti ve Sezai dergâhı civarına gömüldü. Bilgili ve temiz seciyeli bir zat olarak tanınır. İstanbul Hukuk Mektebi onun sadrazamlığı döneminde açılmıştır.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör