Hüseyin Hüsnü Paşa

Asker, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
Eğitim
Harp Okulu

Asker ve siyaset adamı (D. 1850 ? - İstanbul Ö. 1926, İstanbul). Mehmet Ali Aybar'ın dedesidir. Harp Okulu ve Akademisi'ni bitirdi. 1877-78 Türk-Rus Savaşı'nda (93 harbi) görev aldı. Müşir Mehmet Ali Paşa'nın kı­zıyla evlendi. Rütbesi mirlivalığa yüksel­tildi. İttihad ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. II. Abdülhamit yönetimince Karaman'a sürül­dü. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra Selanik'teki 3. Ordu komutanlığı emrine verildi (1908). 31 Mart ayaklanması üzeri­ne Selanik'ten İstanbul üzerine gönderi­len askeri birliklerin komutanlığına atan­dı. Yanına kurmay başkanı olarak Erkân-ı Harp kolağası (yüzbaşı) Mustafa Kemal'i aldı. Birliklerine "Hareket ordusu" adı ve­rildi ve bu öncü ordu Yeşilköy'de (Ayastefanos) karargâh kurdu. Kurmay başkanın­ca kaleme alınan bir bildiriyi yayımlayarak İstanbul halkını sükûnete davet etti (6 Nisan 1909). Selanik'teki ordu komutanına da 8 Nisan'da İstanbul üzerine yürüyece­ğini bildirdi. Ancak bu hareketi, Yeşilköy'e gelen ordu komutanı Mahmut Şevket Pa­şa kendi kurmay heyeti ile yönetti ve Hü­seyin Hüsnü Paşa Trablusgarp'ta görev­lendirildi.

Bir süre sonra Sultan Reşat ta­rafından Âyan Meclisi (Senato) üyeliğine atandı. Osmanlı devleti Birinci Dünya Savaşı'nda yenilip Mondros Mütarekesi'ni imzaladı­ğında, İttihad ve Terakki Fırkası kendini fes­hedip Teceddüt Fırkası'na dönüşünce bu fırkanın kurucuları arasında yer aldı ve başkanlığına seçildi (9 Kasım 1918). İstan­bul'da İttihadçılar'a karşı kovuşturma baş­ladığında tutuklanıp Bekirağa Bölüğü'ne kapatıldı. Serbest bırakıldığı zaman An­kara'ya kaçtı. Kurtuluş savaşı yılları bo­yunca Anadolu'da kaldı ve ancak kurtu­luştan sonra İstanbul'a geri döndü. Boğaziçi'ndeki yalısında öldü.

KAYNAK: Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (11. cilt, 1986).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör