Şevket Beysanoğlu

Tarih Yazarı, Edebiyat Araştırmacısı

Doğum
01 Ağustos, 1920
Ölüm
23 Nisan, 2003
Eğitim
Ankara University Faculty of Law
Burç

Researcher of literature (b. 1 August 1920, Diyarbakır – d. 23 April 2003, Ankara). He attended the Diyarbakır İsmet Paşa Primary School (1932), the Diyarbakır High School (1938), and graduated from Ankara University, Faculty of Law (1942). He worked as an assistant judge in Başkale (1946-48), as a judge of police in Avanos (1948-50), and an independent lawyer in Ankara. He was famous for his important researches on folklore, history, and men of thought and arts of Diyarbakır. He was an honorary member of the Atatürk Cultural Center, member of the Ziya Gökalp Society, the Folklore Research Center, the Diyarbakır Culture and Solidarity Foundation, and the Writers Union of Turkey.

His survey articles and literary works were published in many reviews such as Karacadağ (Diyarbakır, 1938-50), Kara Amid (Diyarbakır, 1956-79), Ziya Gökalp (1974-99), Türk Kültürü, Kültür ve Sanat, Folklor Araştırmaları, Görüşler etc. He participated in scientific meetings about Diyarbakır and presented communiqués. In 1986, he received the İhsan Hınçer Award for Services to Turkish Folklore. In 1990, the Dicle University dignified him with honorary doctorate of literature for his precious works on history, geography and folklore of Diyarbakır.

Şevket Beysanoğlu, whose works are among the basic sources of the researches for Turkish literature, was known as "the Second Ali Emirî". He donated his library to the Dicle University before his death.

WORKS:

RESEARCH-STUDY: Ziya Gökâlp'ın İlk Yazı Hayatı (The First Literary Life of Ziya Gökalp, 1956), Doğumunun 80. Yıldönümü Dolayısıyla Ziya Gökalp ve Ziya Gökalp Müzesi (Ziya Gökalp and the Museum of Ziya Gökalp on his 80th Birthday, 1956), Bütün Cepheleriyle Diyarbakır (Diyarbakır with All Aspects, 1962), Diyarbakır Coğrafyası (The Geography of Diyarbakır, 1963), Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (Men of Thought and Arts from Diyarbakır, 3 volumes, 1957, 1959, 1978), Diyarbakır Coğrafyası (The Geography of Diyarbakır, 1962), Kısaltılmış Diyarbakır Tarihi ve Abideleri (A Brief History of Diyarbakır, 1963), Diyarbakır Ağzı (The Dialect of Diyarbakır, 1966), Diyarbakır İl Yıllığı (The Diyarbakır Almanac, 1967), Kadın Şairlerimizden Sırrî ve Divançesi (Sırrî, One of Our Female Poets, and Her Divan*, 1969), Basın ve Yayın Dünyamızda Diyarbakır (Diyarbakır in our Press and Publications, 1970), Cahit Sıtkı Tarancı (Cahit Sıtkı Tarancı, 1969), Doğumunun 100. Yıldönümünde Süleyman Nazif (Süleyman Nazif on his 100th Birthday, 1970), Cumhuriyetin 50. Yıldönümünde  Diyarbakır (Diyarbakır on the 50th Anniversary of Republic, 1973), Anıtı Dikilecek Adam: Ziya Gökalp (Ziya Gökalp: The Man for Whom a Monument Should Be Erected, 1977), Diyarbakır'ım (My Diyarbakır, 2 volumes, 1982, 1986), Diyarbakır'da Gömülü Meşhur Adamlar (Celebrities Buried in Diyarbakır, 1985), Ziya Gökâlp Külliyatı Üzerinde Bir Hesaplaşmanın Hikâyesi (Story of a Setting Old Scores on the Collection of Ziya Gökalp, 1988), İnançları, Gelenek ve Görenekleriyle Yezidiler (The Yazidians with Their Beliefs, Traditions and Customs, 1988), Öğretime Açılışının XV. Yıldönümünde Dicle Üniversitesi (Dicle University on its 15th Anniversary, 1989), İncili Çavuş'un Kimliği ve Seçme Fıkraları (The Identity of İncili Çavuş and His Selected Anecdotes, 1990), Anıtları ve Kitabeleriyle Diyarbakır Tarihi (A History of Diyarbakır with Its Monuments and Inscriptions, 2 volumes, 1987, 1990), Kültürümüzde Diyarbakır (Diyarbakır in Our Culture, 1992), Ahmed Arif (Ahmed Arif, in collaboration with Vecihi Timuroğlu, 1992), Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Üç Büyük Şairi (Three Great Poets of the Turkish Literature in the Republican Era: Cahit Sıtkı Tarancı - Ahmed Arif - Sezai Karakoç, 1997), Diyarbakır Bibliyografyası (A Bibliography of Diyarbakır, volume 1, 1998), Çağdaş Düşünce Tarihimizde Ziya Gökalp (Ziya Gökalp in Our Contemporary History of Thought, ?).

COLLECTION: Diyarbakır Folkloru (Folklore of Diyarbakır, 2 volumes, 1943, 1946), Ziya Gökalp İçin Yazılanlar ve Söylenenler (Those Written and Told for Ziya Gökalp, 4 volumes, 1964, 1974, 1978, 1984), Mustafa Adil Özer Bibliyografyası (A Bibliography of Mustafa Adil Özer, 1986), Diyarbakır Folklorunda Halk Hekimliği (Popular Medicine in the Folklore of Diyarbakır, in collaboration with Dr. Mebrure Değer, 1992), Diyarbakır Folklorunda Gelenekler-Görenekler- Adet ve İnanmalar (Traditions, Customs, Beliefs in the Folklore of Diyarbakır, 1995), Diyarbakır Musiki Folkloru (The Musical Folklore of Diyarbakır, in collaboration with Salih Turhan and Kubilay Dökmetaş, 1996), Diyarbakır Bibliyografyası (A Bibliog–raphy of Diyarbakır, 1997).

EDITION: Ziya Gökalp / Hars ve Medeniyet (Ziya Gökalp / Culture and Civilization, 1964; 2nd edition, 1972), Ziya Gökalp / Millî Terbiye ve Maarif Meselesi  (Ziya Gökalp / The Question of National Disciplining and Education, 1964; 2nd edition, 1972), Ziya Gökalp / Çınaraltı Konuşmaları (Ziya Gökalp / The Speeches of Çınaraltı, 1964), Ziya Gökalp / Makaleler I (Ziya Gökalp / Essays I, his essays in the newspapers Diyarbekir, Peyman and Volkan, 1976), Ziya Gökalp / Şakî İbrahim Destanı ve Bir Kitapta Toplanmamış Şiirler (Ziya Gökalp / The Epic of Şakî İbrahim and His Poems That Were Not Collected in a Book, 1976), Ziya Gökalp / Makaleler IX (Ziya Gökalp / Essays IX, his essays in the newspapers Yeni Gün, Yeni Türkiye and Cumhuriyet, 1980), Ziya Gökalp / Tamamlanmamış Eserler, Cilt: 1 (Ziya Gökalp / Incomplete Works, volume 1, 1985), Ziya Gökalp / Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler (Ziya Gökalp / Sociological Analyses on Kurdish Clans, 1992).

SERIALIZED WORKS: Tarihte Boğazlar Meselesi ve Bugünkü Hukukî Durum (The Question of the Bosphorus in History and the Judicial Condition Today, the review Karacadağ, beginning in number 62 (1943-44), Şarkın Meşhur Adamları (Celebrities of the Orient, the newspaper Şark Postası, beginning on 7 October, 1952), Ziya Gökalp'e İlişkin Anılar-Belgeler, Bilgiler (Memories, Documents, Information Concerning Ziya Gökalp, the review Ziya Gökalp, beginning in number 7, 1977), Cumhuriyet Dönemi Diyarbakır Kronolojisi (The Chronology of Diyarbakır in the Republican Era, the review Kara-Amid, beginning in the numbers 70-71).

REFERENCE: Hikmet Dizdaroğlu / Ziya Gökâlp Hakkında Yeni Bilgiler (Yeni Yurt gazetesi, 11.8.1981), Selahattin Önerli / Yazarlık Hayatının 50. Yıldönümünde Şevket Beysanoğlu Bibliyografyası (1988), İrfan Ünver Nasrattınoğlu / Diyarbakır’ı Tanıtan Adam Dr. Şevket Beysanoğlu (Size dergisi, sayı: 225, Temmuz 1992), Hayrettin İvgin / Gönlünü Diyarbakır’a Veren Adam: Dr. Şevket Beysanoğlu (Size dergisi, sayı: 226, Ağustos 1992), Yazarlık Hayatının 60. Yılında Dr. Şevket Beysanoğlu’na Armağan (1997), İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013) - İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014), Remzi İnanç / Şevket Beysanoğlu (Folklor Edebiyat dergisi, sayı: 35, 2003).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör