Abdullah Galib Paşa

Bakan, Vezir, Osmanlı Valisi, Devlet Adamı

Doğum
Ölüm
-

Devlet adamı, Osmanlı dönemi vezir, nazır ve valilerinden, milletvekili Bakan (D. 1828, İstanbul – Ö. 1903). Abdülâziz ve İkinci Abdülhamit zamanlarında nazırlıklarda ve valiliklerde bulunmuş vezirlerdendir. Mısır tüccarlarından Ketencizade Mehmet Sadık Efendinin oğludur. Maliye Kâtipliği ile devlet işlerine girdi.

1854’te Kırım Ordusu Muhasebecisi, Serasker Müsteşarı, Divanı Muhasebat Reisi, Maliye Müsteşarı, Rüsumat Emini ve 1871’de Maliye Nazırı oldu. Ondan sonra Trabzon, Bursa Valiliklerine ve tekrar Rüsumata ve Defteri Hakanı Nazırlığına ve 1876’da Vezirlikle ikinci defa Maliye Nazırlığına tayin edildi.

Şehremini (belediye başkanı) de olduktan sonra üçüncü defa Bursa’ya vali oldu. Halep, Kastamonu, Selanik ve Rodos valiliklerinde de bulunduktan sonra 1891 de Evkaf Nazırı oldu ve bu işte on yıl kadar bulundu. Öldüğü zaman Şûray-ı Devlet Azasından idi.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör