Siirdî (Molla Halil)

İslam Bilgini

Doğum
-
Ölüm
-

 

İslâm bilgini (D. ?, Cizre / Şırnak - Ö. 1841). İlk bilgilerini Erzurumlu İbrahim Hakkı’dan aldı. Öğrenimini, Siirt ve civarındaki bilginlerden dersler alarak tamamladı. Siirt’te müderrislik yaptı.

ESERLERİ:

Tefsîrü Tabsıratü’l-Kulûb fi’l-Kelâmi Allâmi’l-Guyûb, Tefsîrü Âhiri ilâ Sûreti’l-Kehf, Ziyâü’l-Kalbi’l-Arûf fi’t Tecvîd ve’r-Resmi ve Ferşeyi’l-Hurûf, Şerh alâ Manzûmeti’ş-Şâtıbî fi’t-Tecvîd, Kavâidü’l-Akâid alâ mâ Sahha min Ehli’z-Zâhiri ve’l-Bâtıni mine’l-Avâid, Minhâcü’s-Sünne fî Âdâbi Sülûki’s-Sûfiyye (Manzum), Risâle fî İlmi’l-Mantık, Risâle fi’l-Va’z, Manzûme fî Mevlidi’n-Nebiyy.

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972),  İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör