Hasan Sırrı

Anı Yazarı, Yazar

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)
Diğer İsimler
Örikağasızade

Anı yazarı (D. 1861, Bursa – Ö. 1933). Örikağasızade sanıyla tanındı. Mutasarrıf Ahmed Na­fiz Paşa’nın oğlu, yazar Nahid Sırrı Örik’in babası. Mülkiye Mektebini (1882) bitirdi. Aynı yıl maaşsız olarak Hariciye Nezareti Tahrirat-ı Hariciye Kalemi mülâzımlığı (stajyerliği) ile göreve başladı ve ek görev olarak Erkek Öğ­retmen Okulunda coğrafya dersleri verdi. Yıldız Sarayı tercümanlığına (1884) atandı. İstanbul Hukuk Mektebinde (1887) tarih-i umumî öğretmeni oldu. Maarif Ne­zareti mektupçuluğuna (1891), daha sonra Zat İşleri Başkanlığına tayin edildi. Dârülfünun (Üniversite) Devletler Hukuku Müderrisi (1893), Şurâ-yı Devlet Tazminat Dairesi üyesi (1903), Rüsûmat Emâneti Mektupçusu (1904), Rüsû­mat Emini (1907) ve Rüsûmat Umum Müdürü (1909) oldu. 1919 yılında emekliye ayrıldı.

Shakespeare’in Türkler, İslâmiyet ve Yahudilerle ilgili hakaret dolu cümlelerini ve sözlerini hafifleterek ya da çıkararak tercüme ettiği iki eser, duru bir Türkçe ve dikkatlice yapılmış olmaları bakımından önem taşır.

ESERLERİ:

ANI: Saray İdaresinin İç Yüzü (Vakit gazetesi, sayı: 2457-2485, 29 Teşrin-i evvel 1340, 28 Teşrin-i Sâni 1340/1924 tefri­ka).

ÇEVİRİ: Venedik Taciri (H. Y. imzasıyla, 1884), Sehv-i Mudhik (Yanlışlıklar Ko­medyası, 1887).

DİĞER: Muhtasar Osman­lı Coğrafyası (3. bas. 1892, 1897, 1898) Tarih-i Umumî (1892, 1893), Yeni Kıraat (1900, 1913), Hukuk-ı Düvel (1896, 1910), Hukuk-ı Düvel Nokta-i Nazarından Osmanlı-İtalya Muharebesi (1914).

HAKKINDA: M. Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. 3, 1967-71), İnci Enginün / TDE Ansiklopedisi (c. 4, 1976), TDOE-TDE Ansiklopedisi 4 (2004).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör