Alaybeyizâde Hasan Nâci

Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
12 Ocak, 1920

Şair ve yazar (D. 1854, Trabzon - Ö. 12 Ocak 1920, İstanbul). Trabzon Rüştiyesinde ortaöğrenimini tamamladıktan sonra özel dersler alarak Arapça, Farsça, matematik, coğrafya, mantık ve dinî ilimleri öğrendi. Trabzon‘ da bir süre mahkeme başkatipliği gibi çeşitli görevlerde bulunduktan sonra İstanbul‘a gitti, 1878’de Maliye Nezaretinde Düyûn-ı Umumiye Muvazene Kalemine girdi. Bir ay sonra Trabzon’a döndü. 1880’de Meclis-i Zirâat Kitâbeti ile fahrî azalığına, 1883’te Trabzon Merkez Liva Bidayet Mahkemesi Başkitabetine tayin oldu. Değişik memuriyetlerde çalıştıktan sonra Bâb-ı Seraskeri Muhâkemât Dairesi başkatibi oldu. Askerî rütbelerden Ferikliğe (Korgeneral) denk sivil Ûlâ Sınıf-ı Evveli rütbesini kazandı. Darüşşafaka ve Galatasaray Sultânisi edebiyat muallimliklerinde bulunduktan sonra Meşrutiyetin ilanından sonra son görevi olan Muhakemat Dairesi başkatibi iken emekliye ayrıldı. Şiirleri Muallim Naci çizgisindedir. Basılı eserleri dışında Trabzon yahut Tahassür adlı bir eseri daha vardır. Merkez Efendi Mezarlığında gömülüdür.

“Merhum-ı müşârün ileyh o mahviyetiyle beraber, bence, mazi-i edebimizden güzide bir hatıra idi. Aslen Trabzon ağniyasından idi. Sabâvetinden beri ömrünü İstanbul’da geçirdiği, Türkçeyi pek mükemmel bildiği halde yine bir parça laz şivesiyle görüşürdü. Fırak-ı dâlleden telkib eylediği Ittihat ve Terakki’yi hiç sevmezdi. Hatta bir unsur-ı ecnebi addederdi. Siyasiyyâtda daha ileri gidemezdi. Fakat edebiyatta hoş-sohbet idi. Güzel beyitler bilir, bildiğini yerinde sarfederdi.” (Ali Kemal, Peyâm-ı Eyyâm)

ESERLERİ:

ŞİİR: Neşide (1894).

ÖYKÜ: Serâir-i Alüftegân (1888).

ARAŞTIRMA: Lisan-ı Kitabet (1890).

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri (1914), İbrahim Alaeddin Gövsa / Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1946), Murat Yüksel / Trabzon’da Türk-İslâm Eserleri ve Kitabeler (1991) - Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri 1 Osmanlı Dönemi (1993), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. 3, 2000), TBE Ansiklopedisi (2001).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör