Hasan Hâlid Efendi

Hattat, Şair

Doğum
Ölüm

Şair ve hattat (D. 1845, İstanbul – Ö. 1909, Edirne). Tam adı Hasan Hâlid Efendi. Zaptiye yüzbaşısı Salih Ağa’nın oğlu. Kendi çabalarıyla Arapça ve Fars­ça öğrendi. Resmî görevine Şumnu İkinci Orduda (1863) başladı. Oradan terfien Edirne’ye nakledildi. Ordu Erkân-ı Harbiye Dairesi mümeyyizli­ğine, üçüncü şube müdür muavinliğine atandı. Dördüncü şube müdürü (1895), Levazım ikinci şube müdürü (1896) oldu. Kendi isteğiyle emekliye (1904) ayrıldı. Muradiye ve Eski Cami’de hatları bulunan Hasan Hâlid Efendi, Edirne Mevlevîhânesi ile Eski Cami’de ölümüne kadar vaaz verdi. Mezarı, Mevlevihâne civarındaki Muradiye Camii Mezarlığındadır.

Edirne Muhare­beleri sırasında kütüphanesi yok olduğundan Hazîne-i Fünûn’daki gazelinden başka şiiri bulunamadı. Eserleri basılamayarak yazma hâlinde kaldı.

ESERLERİ:

Sultan Veled'in Aşknâmesi’nden yirmi üç beyitin şerhi (1304/1888), Sultan Veled’in Aşknâme’sinden diğer beyit­lerin şerhi (1305/1889), İmam-ı Kuşeyrî’nin  Islahat-ı Sofiyyesi  (genişletilerek Türkçe’ye çevrilmiş), Muallim Naci’nin bir gazelinin iki beytine şerh , Bir Şehidin Ahvali Hakkında Risale, Mevlâna Celâleddîn ve Sadreddin-i Konevî’nin yüceliğine dair eser.

KAYNAK: Meydan-Larousse Büyük Lugat ve AnsikLopedi (1969-1973), Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri (c. 3, 1971-1975), İbnül Emin Mahmut Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri  (c. 2, 1971-1979), V. Recai Velibeyoğlu / ÖBBŞKA (c. 1, 1975), Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (c. 4, sayfa: 44, 1977), Nail Tuman / Tuhfe-i Nailî (c. 1, 1999), Ömer Faruk Huyugüzel / İzmirli Fikir ve Sanat Adamları: 1850-1950 (2000), TDOE – TDE Ansiklopedisi 4 (2004).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör