Ahmed Muhtar Paşa

Küratör, Asker

Soldier, curator (B. 1861, İstanbul- D. 1926, İstanbul).  He completed his secondary school, high school and higher education in military schools. He completed Military Academy as artillery supreme major. He worked as teacher in Military Academy and Gunner Staff and Military Engineer School. He was sent for research about modern guns to Germany and France by Abdülhamid the Second. On November 19, 1888, when he was a colonel, he was assigned as mechanical teacher in School of Administration High School. After he worked twelve years on this duty, he quit his job in 1900. In 1908, he became lieutenant general. He established military museum. In 1923, he was retired as general. He was known with his museum curator identity.

WORKS:

Muhteriât-ı Cedîde’den Çapı Büyük Seri Ateşli Toplar (1893), Devr-i Hâzırda Osmanlı Topçuları (1899), Ahvâlnâme-i Müellefât-ı Askeriye-i Osmâniye (1900), A’yâd-ı Mefâhir-i Milliye-i Osmânıye’den Osmanlılığın Avrupa Tarzı Tesisi yahut Fet-i Celîl-i Kostantiniyye (1900), Külliyât-ı Ulûm ve Fünûn-ı Harbiyeden Deniz ve Sahil Muharebelerinin Vesâit vei Kavâid-i Esasiyesi yahut Rehber-i Muzafferiyât-ı Bahriye (1900), 1073-1075 [1657-1659] Seferi’nin Vekâyi-i Esâsiyesi / Saint-Gothard’da Osmanlı Ordusu (1910), Kırım Sefer-i Meşhûru Evâilindeki 1270 (1854), Osmanlı-Rus Tuna Seferi ve Bunun Nihayetindeki Silistre Müdafaa-i Kahramanânesi (1922), Türkiye Devletinin En Mühim ve En Meşhur Esfârından 1828, 1829 Türkiye-Rusya Seferi ve Edirne Muahedesi yahut Vakitsiz Seferin İbret ve İntisbah Dersleri (2 vol., 1928), Dumansız Barutlar.

REFERENCE: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (vol. II, 1968).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör