Bursevî (Hüsâmeddin)

Mutasavvıf

Doğum
-
Ölüm
Diğer İsimler
Hüsâmeddin

Mutasavvıf, şair (D. ? Bursa – Ö. 1632, Bursa). Semerkandî tarikatı şeyhlerindendir. Zahirî ilimleri Ahizade Abdülhalim Efendi’den öğrendi. Tasavvuf ilmini Semerkandiyye şeyhi Şeyh Muhammed Efendi’den aldı. Kabri Bursa’da, Keşiş Dağı eteğinde adıyla anılan dergâhtadır.

ESERLERİ:

Dîvân-ı İlâhiyât, Menâkıb-ı Hazret-i Üftâde, Şerh-i Hadîs-i Erbaîn, Menâkıb-ı Şeyh Ali Semerkandî, Mir’âtü’l-Kâinât, Dürerü’l-Ehâdîs, Müntehab Tervîhü’l-Ervâh, Müntehab Nüshetü’t-Tasavvuf, Fezâilü’l-Cihâd, Menâkıb-ı Baba Sultan, Adâletnâme, Risâle fî Fezâili’s-Sivâk, Miftâhü’l-Muallakât, Menâkıbu Hazreti Emîr ve Hulefâihî, Mühimmâtü’l-Mü’minîn fî Umûri’d-Dünyâ ve’d-Dîn, Menâkıb-ı Abdal Murâd, Menâkıb-ı Şeyh Ebû İshâk. 

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör