Gözübüyükzâde İbrahim

Bilgin, İslam Bilgini

Doğum
Ölüm

İslâm bilgini (D. 1747, Kayseri - Ö. 1838, Kayseri). İlköğrenimini Kayseri’de yaptıktan sonra Konya’nın Hadim ilçesine giderek Ebû Saîd Mehmed Hâdimî’den ve onun ölümünden sonra halefi Büyük Hüseyin Efendi’den yüksek tahsil görerek icazet (yeterlilik) aldı. Kayseri’ye döndükten sonra 1775-90 yılları arasında Gözübüyükzade Medresesini kurdu. Bu medresede 500’den fazla bilgin yetiştirdi. Otuz kadar Arapça risaleden oluşan Mecmûatü’l-Kavâid adlı eseri Osman Keskioğlu tarafından Türkçeye çevrilerek tümü bir arada yayınlandı.

ESERLERİ:

Risale fi’l-Besmele, Risâle fi’l-Hamdele, Risâle fi’t-Tasliye, Risale Emma Ba’d, Risâle fî Şurûi’l-İlm, Risâle fî Kelimeti’t-Tevhîd, Risâle fî Tahkîki Leyse Küll, Risâle fî Tahkîki’l-İlm Vâcib Teâlâ, Risâle fî Ciheti’l-Vahde, Risâle fî Tahkîki’l-Müsüli’l-Eflâtûniyye, Risâle fî Envâi’t-Tarif, Ve’d-Duhâ Sûresi Tercümesi, Tercüme-i Sûre-i Duhâ, Sûre-i Kadr, Sûre-i Asr.

HAKKINDA: Ömer Nasuhi Bilmen / Büyük Tefsir Tarihi (1960), M. Zeki Koçer / Ulema-i Kayseri / Kayseri Uleması (1972).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör