Ahmed Arifî Bey

Osmanlı Devlet Adamı

Doğum
Ölüm

Osmanlı dönemi devlet adamı (D. 1855, İstanbul – Ö. 1908, Kayseri). Harput’un Emin Hafız Oğullarından Mekke-i Mükerreme Mollası Mustafa Faik Efendi’nin oğludur. Babasının memur olarak bulunduğu sırada Rusçuk Mektebi Rüşdiyesi’nde okuyarak aldığı diplomaya ilaveten sınıf-ı ilmiyeye mahsus tahsile de devamla icazetname almıştır.

1868’de henüz on üç yaşında iken Tuna vilayeti Mektubi kalemine girmiş, babasının İstanbul’a nakli dolayısıyla onunla beraber İstanbul’a gelerek 1871’de Babıali Hulasa odasına devama başlamıştır. Beş ay sonra, görevini Mektubî-i Sadrı Âli kalemine nakletmiş ve 1873 ortalarında da Edirne vilâyeti İdare Meclisi kalemine tayin olunarak 1875 başlarında vilâyet Mektubî Kalemi Müsevvidliği'ne nakledilmiştir. O sırada, Zağra-i Atik Olayı için mahallince teşkil edilen ikinci derece komisyon emrinde iki ay kadar müstantiklik ile tahkik komisyonu zabıt mübeyyizliğinde bulunarak aynı senede ilk defa olarak kendisine rütbe-i salise verilmiştir. 1877 ortalarında resmî Suriye Gazetesi yazarlığına tayin ve bir buçuk sene hizmetten sonra 1878’de Mekke bidayet ve istinaf mahkemesi başkâtibi yapılmış, fakat orada adliye teşkilâtının kurulmasından vazgeçildiğinden memuriyeti geri kalmıştır. 1879’da Şam şehri âşar başkâtipliğine, altı ay sonra, Şam Aşar Müdürlüğü’nün lâğvı üzerine Suriye Mektubî Kalemi Müsevvidliği'ne alınmış ve 1881’de istifa ederek İstanbul’a dönmüştür. Bu dönüşte ilkin Dahiliye Nezareti Mektubî kalemine girmiş, dört ay kadar da Babıâlide kurulu Ankara Muhtacin ve Tahriri Nüfus Komisyonları Başkitabetlerinde bulunmuştur. Aynı sene içinde rütbesi saniye sınıfına yükseltilmiştir.

1884 senesi başlarında Meclisi Maarif azalığına tayin ve dört ay sonra rütbesi ulâ sınıfı sanisine terfi edilmiştir. 1887 ortalarında, kitap ve mevkut mecmualar sansürü için beş sene evvel Maarif Nezareti'nde teşekkül etmiş olan “Encümeni Teftiş ve Muayene, reisliğine geçen mumaileyh iki ay sonra üçüncü rütbeden Mecidî nişanı ile taltif olunmuştur.

Ahmet Arifî Bey’in buradan Matbuat Müdürlüğü'ne getirildiği tarih 1888’dir. Burada da hemen altı ay sonra rütbesi yükseltilerek ulâ sınıf-ı evveli olmuş ve bir sene sonra kendisine üçüncü rütbeden Osmanî nişanı verilmiştir. 1891’de Takvimi Vekayi’nin idaresi de ek memuriyet olarak kendisine verilen Arifî Bey’in Mecidî nişanı aynı sene içinde ikinci rütbeye çıkarılmıştır. 1892’de “Takvimi Vekayi’nin kaldırılması üzerine bu hizmetinden ayrılmış ve dört ay sonra da Matbuat Müdürlüğü’nden ayrılmıştır.

Ahmet Arifi Bey, 1908 Temmuz ihtilalinin ilk günlerinde Kayseri’de vefat etmiştir.

KAYNAK: Genel Müdürlerimiz (byegm.gov.tr, 9.11.2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör