Sultan Veled

Tasavvuf Şairi

Doğum
Ölüm
11 Kasım, 1312
Diğer İsimler
Bahaeddin Muhammed

Tasavvuf şairi (D. 1226, Larende / Karaman - Ö. 11 Kasım 1312, Konya). Mevlâna Celâleddîn Rûmî’nin oğlu olup asıl adı Bahaeddin Muhammed’dir. Babasından aldığı derslerle yetişti. Mevlâna Celâleddîn’in halefi Çelebi Hüsameddin’in ölümü (1284) üzerine postnişinliği (tekke şeyhliği) kabul ederek şeyhlik makamına geldi. Ancak gerçekte halefin (vekil) Kerimüddin Bektemür olduğunu belirtti ve ölümüne kadar bu zata saygı gösterdi. Gençliğinde babasına ve daha sonra Çelebi Hüsameddin’e hizmet eden Sultan Veled, şeyh olun-ca Mevlevîlik tarikatının esaslarını ve âyinlerini düzene koydu. Ölümüne kadar mevleviliğin yayılması için çaba gösterdi. Mevlâna türbesinde, babasının yanında gömülüdür.

Eserleri, Mevlâna ve mevlevilik hakkındaki araştırmalar için en güvenilir ilk kaynak olan Sultan Veled’in şiirleri sanat açısından değil, eski Anadolu Türkçesinin ilk örnekleri olması bakımından önem taşır. Tüm eserleri tasavvufî öğütler niteliğindedir.

ESERLERİ:

Divan (129 beyit Türkçe, geri kalanı Farsça, toplam 12179 beyit), İbtidaname (mesnevi), Rübabname (mesnevi), İntibânâme (mesnevi), Maarif (Mesnevi şerhi, Meliha Anbarcıoğlu tar. çev., 2. bas., 1966). Divanı ve mesnevilerindeki Türkçe parçalar, Veled Çelebi tarafından Divan-ı Türki-i Sultan Veled (1925) adlı eserde; Türkçe beyit sayısı 367’ye ulaşarak Mecdud Mansuroğlu tarafından da Sultan Veled’in Türkçe Manzumeleri (1958) adlı kitapta toplandı.

KAYNAK: Feridun Nafiz Uzluk / Divan-ı Sultan Veled (1941), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

GAZEL

Karnum açdur karnum açdur karnum aç

Rahmet itgil Tanrı bana kapu aç

 

Uçmak aşından dilervem bir çanak

Nûr hamîrinden iki üç bazlamaç

 

Rahmetün çokdur denizdür iy Çalap

Rahmetün eksilmeye sen çok saç

 

Ger yazukluvan bağışla iy Kerîm

Kuluna dutma kah bu kez geç

 

Sen buyurdun kuluna gel bir karış

Kim gelem senüniçün ben bir kulaç

 

Kim seni bir bilmeye cânlar cânı

Oldı gâvur boynına asıldı haç

 

Kim seni göre vü âşık olmaya

Ya eşekdür ya ki taşdur ya ağaç

 

Sen güneşsin gök tahtun iy paşa

Çayır u çimen nûrundan oldı çaç

 

Kaşfarun yâdur gözün oklar atar

Gönlüm ol oklar içün oldı umaç

 

Ol ne kaşdur ol ne gözdür cân alur

Ol ne boydur ol ne yüzdür ol ne saç

 

Ey Veled gözlü cihanda azdur

Gözsüze bakma ırakdan kaç kaç

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör