Bakî

Şair

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Abdulbaki Ali

Şair (D. 1866, Diyarbakır - Ö. 1328 / Eylül 1912, Diyarbakır). Tam adı Abdulbaki Ali. Öğrenimini memleketinde tamamladı. Memur olarak Vilayet Mektubi Kalemi, şef olarak Evrak Kaleminde çalıştı. Bu görevinin yanı sıra Askeri Rüştiyede imlâ dersleri verdi.

Divan şiiri tarzında ve çoğu Muallim Naci’nin şiirlerine nazire olarak yazdığı şiirleri Peyman, Dicle ve Mücahid gazetelerinde yer aldı. Nâle adlı tek şiir kitabı 1896 yılında yayımlandı. Son yıllarında, yeni şiirlerini topladığı ve Sabaha Karşı adını verdiği şiir kitabını yayımlama fırsatını bulamadı. Ölümü memleketinde büyük bir üzüntü konusu oldu. Dönemin Diyarbakır gazetelerinde hayatı ve eserleri hakkında geniş yayınlar yapıldı.

HAKKINDA: Dicle gazetesi (15 Şevval 1330 / 13 Eylûl 1328, sayı: 71), TDE Ansiklopedisi (c. 1, 1976), Ş. Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2, 1997, s.51), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. I, 1999), TBE Ansiklopedisi (c.1, 2001), İhsan Işık / TEKAA (2006) - Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).

GAZEL

Aldı aklım ey peri ol sîne-i pâkin senin

Ben senin hayrânınam hiç yok mu idrâkin senin

 

Gel mülâyım tıynet ol serkeşlik etme âşıka

Kangı iklimden alınmışdır aceb hâkin senin

 

Fenn-i aşkı kim sana ta'lîm kılmış ey gönül

Kimdir üstadın ki yok bir kimseden bakin senin

 

Bu acebdir tıfl iken erbâb-ı aşkı fehm eder

Merhamet babını bilmez tab'-ı çâlâkan senin

 

Ey cefâcû hüsnüne mağrur ölub nâz eyleme

Tîr-ı âhımdan hazer kil yok mudur bakin senin

 

Öyle bir gizli kapılmışsın gül-i ruhsâra kim

Kimse bilmez BÂKÎ'ya ol çeşm-i nemnâkin senin.

 

KAYNAK: Ş. Beysanoğlu / DFSA (2. bas. 1996, c. 1, s. 237). 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör