Salahaddin Bekki

Türk Dili ve Edebiyatı Profesörü, Edebiyat Araştırmacısı, Akademisyen

Doğum
13 Haziran, 1967
Eğitim
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç

Edebiyat araştırmacısı, Akademisyen, Türk Dili ve Edebiyatı Profesörü. 13 Haziran 1967, Esenyurt / Sivas doğumlu. İlk ve ortaokulu aynı yerde tamamladı. Endüstri Meslek Lisesi (1986),Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü (1991) mezunu. 

Yüksek lisansını 1994’te aynı üniversiteye bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında, doktorasını 2001’de Atatürk Üniversitesi SBE Türk Halk Bilimi (Folklor) Anabilim Dalında tamamladı. Yüksek lisans tezi: “Sivas Türküleri Üzerine Bir İnceleme”. Doktora tezi: “Altay Türk Destanı Maaday Kara İnceleme-Metin”.

1992 yılından itibaren Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde beş yıl araştırma görevlilisi olarak görev yaptı. 2002 yılından bu yana Gazi Üniversitesi Kırşehir Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde çalışmalarını sürdürdü. İLESAM üyesidir.

Makaleleri; Erciyes, Türk Yurdu, Türk Kültürü, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Akademik Araştırmalar, Millî Folklor, Yedi İklim, Bilge dergileri ile akademik dergilerde yayımlandı.

 Ödülleri:

 

 

TÜBİTAK: Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2008)

TÜBİTAK: Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2009 Üç Adet)

TÜBİTAK: Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2011)

Ahi Evran Üniversitesi: Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2011)

TÜBİTAK: Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2012)

TÜBİTAK: Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü (2015)

UAESEB: Hoca Ahmet Yesevi Başarı Ödülü (Halk Kültürü Bilim Alanı) (2016)

KİTAPLARI:

 

Van Kütüğü (A. Abdulkadiroğlu, M. Yiğit, B. Oğuzbaşaran ile, 1993),

Baş Yastıkta Göz Yolda - Sivas Türküleri (Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2004),

Maaday-Kara Destanı (Manas Yayıncılık, Elazığ, 2007),

Uzak Türk İllerinde Destanlaşan Evlilikler - Altay Tuva Hakas ve Şor Destanlarında Alplara Mahsus Evlilik (Öncü Kitap, Ankara, 2009),

Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu (Editör, Kırşehir, 13-14 Mayıs 2013; Bildiriler, 2 Cilt, Ahi Evran Üniversitesi Yayınları, Kırşehir, 2013. 1043 s.),

Dedem Korkut Kitabı Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme (Türkiye’deki Yayınlar 1916-2013, Berikan Yayınevi, Ankara, 2015),

Dedem Korkut Kitabı Araştırmalar (Manas Yayıncılık, Elazığ, 2016),

Son Abdal Neşet Ertaş Hayatı, Eserleri ve Hakkında Yapılan Çalışmalar (Dicle Demirbaş ile, Kesit Yayınları, İstanbul, Eylül 2017, 190 s.),

Açıklamalı Graf Teori Terimleri Sözlüğü (Gülistan Kaya Gök ve Şerife Büyükküse ile, Pegem Akademi, Ankara, 2018).

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

1. S. Bekki, “Türkiye’de Epitetler Üzerine Yapılan Çalışmalar ve Köroğlu’nun Bir Şiirinin Tahlili”, Millî Folklor, 95, 202-214 (2012). (*)

2. S. Bekki, “Bazı Halk Anlatıları ve Dini Metinlere Göre Kahramanın Mucizevî (Babasız) Doğumu”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 58, 111-130 (2011).(*)

3. S. Bekki, “Saraybosna ve Anadolu’daki Bazı Türkülerin Benzerlikleri Üzerine”, Türklük Bilimi Araştırmaları, 28, 79-116 (2010).(*)

4. S. Bekki, “Çorum-Dodurga’da Bir İnanç Merkezi: Mehmetdedetekke Köyü ve At Kurbanı”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 47, 93-110 (2008).(*)

5. S. Bekki,“Bektaşî Geleneği İçinde Yetişen Hacıbektaşlı Bir Şair: Haydar Kaim ve Şiirleri”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 46, 97-130 (2008).(*)

6. S. Bekki, “Anadolu Sahası Halk Şiirinde Kafiye: Tespitler ve Öneriler,” Millî Folklor, 78, 55-67 (2008).*

7. S. Bekki, “Pir(i) Davut Türbesi Örneğinde Alevilerde Su, Ateş, Kurban ve Ağaç Kültü”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 45,93-101 (2008).(*)

8. S. Bekki,"Türk Halk Anlatılarında Ölüm Ruhu Motifi", Milli Folklor, 62, 53-66 (2004).(*)

9. V. Zahidoğlu, S. Bekki, "A. N.Samoyloviç (1880-1938) ve ‘Altay Türklerinde Kadınlara Özgü Kelimeler’ Adlı Makalesi", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 13, 155-166 (2002).

10. S. Bekki,“‘Eski Anadolu Türkçesi Bibliyografyası’ Adlı Kitaba Dair”, Türklük Bilimi Araştırmaları, 35, 283-291 (2014).

11. S. Bekki, “Köroğlu Keleşlerinden Köse Kenan’ın Evlenme Yolculuğu”, Turkish Studies, Volume 10/8 Spring 2015, p. 623-632, DOI Number: http://dx.doi.org/ 10.7827/(*)

12. S. Bekki, "Dedem Korkut Kitabı’nın Mukaddimesi İle Boylar Arasındaki Organik Bağ", Millî Folklor, 107, 5-13 (Güz 2015).

13. S. Bekki, “1980 Sonrası Âşık Şiirinde Siyasi Söylemler”, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, Volume:2, Issue: 1, Winter 2016, (51-66) Doi Number: 10.20322/lt.66351.

14. S. Bekki, “Prof. Dr. Ensar Aslan Hayatı ve Eserleri”, Millî Folklor, 109, 4-11 (Bahar 2016).

15. S. Bekki, "Semahların Yaşattığı ve Yansıttığı Değerler", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi,  85, 63-70 (Bahar 2018).

16. S. Bekki, “Nasreddin Hoca’dan Temel’e Türk Fıkralarında Mizah Unsuru Olarak Mülemma”. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7 (2), 1047-1054 (Bahar 2018).

17. S. Bekki, (Sahra İpek EDİS AYDOĞAN ile), “Chedo Mıjatovıch’ın ‘Servıa And The Servıans [Sırbıstan ve Sırplar]’ Adlı Eserindeki Fıkralarda Türk İmgesi”, Littera Turca, 4 (2), 368-378 (Bahar 2018).

18. S. Bekki, “Semahların Yaşattığı ve Yansıttığı Değerler”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 85, 63-70 (2018).

19. S. Bekki (Enis Yalçın ile), “Bazı Fütüvvetnameler ve Şecerenameler Işığında Hz. Ali”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırmaları Dergisi, 90, 25-46 (2019).

 

 

 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler ve kitaplarda bölümler:

 

1. S. Bekki, "Doktor Cevad Hey'et 75 Yaşında", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 16, 287-293 (2001).

2. S. Bekki, "Merkez Simgeciliği ve At Çakı", Folklor/Edebiyat, 35, 181-184 (2003). (*)

3. S.Bekki, "Nevruz Kurban İlişkisi ve Kurbana Bağlı Olarak Yapılan Ritler-Pratikler", Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 29, 11-18 (2004). (*)

4. S. Bekki,"Ateş Etrafında Oluşan Halk İnanışları ve Nevruz Ateşi", Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 41, 249-254 (2007). (*)

5. S. Bekki, “Âşık Şiirinin Siyasallaşması Üzerine Bir Deneme (1960-1980)”, Folklor/Edebiyat, 55,267-286 (2008). (*)

6. S. Bekki, "Van’da Yer Adları", Van Kütüğü, hzl., Abdülkerim Abdülkadiroğlu vd., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, 305-321, Ankara, 1993.

7. S. Bekki, "Nasreddin Hoca Bibliyografyalarına Ek (1985-1995)", Nasreddin Hoca'ya Armağan, hzl., M. Sabri Koz, Oğlak Yayınları,53-72, İstanbul, 1996.

8. S. Bekki, "Altay-Türk Destancılık Geleneği ve Maaday-Kara Destanı", Türkler Ansiklopedisi, Cilt III, 569-579, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002.

9. S. Bekki, “Bilmeceler, Tabu ve Gizli Diller Üzerine”, Muzaffer Akkuş Armağanı, Haz. Mücahit Akkuş ve Fatih Dinçer, Kömen Yayınları, 337-347,Konya, 2013. (*)

10. S. Bekki, “Destan Araştırmalarında Erzurum’un Yeri ve Doğu Türklüğünün Akademik Birikiminden Faydalanma”, Folkloristik Prof. Dr. Süleyman T. Kayıpov Armağanı, Haz. Abdulselam Arvas vd., Hâkim Yayınları, 41-49, Ankara, 2013.

11. S. Bekki, “Geleneksel Mevlid İcraları ve Yunus Emre İlahileri (Değişim ve Dönüşüm: Kırşehir İli Örneği)”, Yûnus Emre Kitabı, Haz. Orhan Kemal Tavukçu, Aksaray Valiliği Yayınları, 251-266, Ankara, 2017.

 

Diğer Yayınlar (Ulusal Dergiler):

 

1. S. Bekki,  "Cengiz Aytmatov'un Ağ (Beyaz) Gemi Romanındaki Şifahi Halk Edebiyatı Unsurları", Varlık (Tahran/İran), 103-4, 52-62 (1997).

2. S. Bekki,  "Ercişli Emrah'ın Şiirlerindeki Sevgili İmajı", Erciyes, 214, 10-13(1995).

3. S. Bekki, "Gurbet Temi ve Sivas Türküleri",  Erciyes, 216, 24-26 (1995).

4. S. Bekki, "Türk Mitolojisi’nde Kurban",  Akademik Araştırmalar, 3, 16-28 (1996).(*)

5. S. Bekki,  "Altay Kayçıları ve Topşuur", Türk Kültürü, 398, 56-60 (1996).

6. S. Bekki, "Ercişli Emrah'ın Hece (Mezar) Taşı Üzerine",  Erciyes, 224, 21-22 (1996).(*)

7. S. Bekki, "Beyaz Gemi Romanı Üzerine Bir Tahlil Denemesi", Bilge, 13, 74-84 (1997).

8. S. Bekki, "Nasreddin Hoca ve Ortaöğretimdeki Durumu", Türk Yurdu (Nasreddin Hoca Özel Sayısı), 114, 38-39 (1997).

9. S. Bekki, "Sivas'ta Âşıklık Geleneği ve Âşık Ruhsatî Üzerine", Milli Folklor, 27, 52-53 (1995).(*)

10. S. Bekki,  "Türk Edebiyatında Ramazan Şiirleri Üstüne", Yedi İklim, 71, 33-34 (1996).

11. S. Bekki,  "Dil ve Edebiyatta İstatistik ve Bilgisayar Uygulamaları", Bilge, 9, 27-29 (1996).

12. S. Bekki, "Dr. Cevat Hey'et'in Edebiyatşinaslık Adlı Kitabı Üzerine", Bilge, 12, 77-78 (1997).

13. S. Bekki,  "Galsan Çinag ve Eserleri Hakkında", Bilge, 23, 40-42 (2000).

14. S. Bekki, “Abdallık Geleneği ve Neşet Ertaş”, Ahi Evran Aktüel Ahi Evran Üniversitesi Bilim Kültür ve Sanat Dergisi, 3, 10-13 (2012). (*)

15. S. Bekki, “Dedem Korkut Kitabı Dresden Nüshasındaki “Karayıb” İbaresi ve Yüzyıl Sonra Kilisli’yi Okumak”, İlesam İlim ve Edebiyat Dergisi (Dede Korkut Bilgeliği Özel Sayısı), 6, 4-7, (Temmuz 2017).

 

(*) İşaretli yayınların tam metinleri, "http://turkoloji.cu.edu.tr/makale_sistem/tum_list.php?t=tum&psearch=Salahaddin%20Bekki" ile "https://ahievran.academia.edu/SalahaddinBekki" adresinde erişime açıktır.

 

KAYNAKÇA: İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007), İskender Pala / “Bir Kitap Okudum” (Zaman Gazetesi Kültür-Sanat Eki, 1 Nisan 2004, S. 15), Mustafa Sever / “Baş Yastıkta Göz Yolda Sivas Türküleri” (Kitap-Haber Dergisi, S. 23 (Aralık-Ocak, 2004-2005), S. 17), Mehmet Çevik / “Baş Yastıkta Göz Yolda Sivas Türküleri” (Edebiyat Otağı, S. 3 (01 Aralık 2005), S. 45-47), Ahmet Dağlı / “Maaday-Kara Destanı, Hazırlayan: Dr. Salahaddin Bekki, Manas Yayıncılık, Elazığ, 2007, 589 S.” (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S. 2 (Kış 2008), S. 512-516), Hasan Dağ / “Altay Türklerinden Bir Destan ‘Maaday-Kara’”, Korkut Ata Dil Edebiyat Ve Kültür Dergisi, S. 6 (Güz 2008), S. 51-52), Cavit Güzel / “Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu Bildirileri (Kırşehir, 13- 14 Mayıs 2013), 2 Cilt, Haz. Doç. Dr. Salahaddin Bekki, Ahi Evran Üniversitesi Yayınları, Kırşehir, 2013”, Dede Korkut Türk Dili Ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S. 5 (Temmuz 2014), S. 193-195), Orhan Kemal Tavukçu / “‘Dedem Korkut Kitabı’nın Kitabı: Dedem Korkut Kitabı Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme (Türkiye’deki Yayınlar 1916-2013)”, (Turkish Studies, Volume 10/8 Spring 2015, P. 2405-2406), Meltem Yılmaz / “Dedem Korkut Kitabı Bibliyografyası Üzerine Bir Deneme (Türkiye’deki Yayınlar 1916-2013)” (Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü E-Dergisi, C. 1, S. 2 (2015), S. 83-85), Şaziye Dinçer Bahadır / "Salahaddin Bekki (2016), Dedem Korkut Kitabı Araştırmalar" (Türklük Bilimi Araştırmaları (Tübar), S. 40 (Güz 2016), S. 301-304), Hasan Hüseyin Bahadır / "Son Abdal", Türk Dili Dil Ve Edebiyat Dergisi, S. 799 (Temmuz 2018, S. 104-109), Ertuğrul Doğan / "Son Abdal Neşet Ertaş" (Türk Edebiyatı Dergisi, S. 544 (Şubat 2019), S. 79-80), Prof. Dr. Salahaddin Bekki  (akademik.ahievran.edu.tr, 11.10.2019), Salahaddin Bekki Kitapları (nadirkitap.com, kitapyurdu.com, pegem.net, ucuzkitapal.com,eren.com.tr, kitapambari.com, simurg.com.tr, 11.10.2019).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör