Cemal Halvetî

Mutasavvıf

Doğum

Mutasavvıf (D. 1493, Amasya – Ö. 1506, Şam). Halvetî şeyhlerinin büyüklerinden. Cemaleddin-i Aksarayî neslindendir. Tasavvuf eğitimini Pir Muhammed Bahaeddîn-i Erzincanî’den aldı. II. Bayezid’in daveti üzerine İstanbul’a yerleştiyse de bir müddet sonra Hicaz’a gitti ve hac yolunda Şam’ın Tebük Korusu mevkiinde öldü.

ESERLERİ:

Tefsîr-i Sûre-i Fâtiha, Şerh-i Erbaîn Hadîs-i Kudsî, Şerh-i Erbaîn Hadîs-i Nebevî, Câmiatü’l-Esrâr ve’l-Garâib, Şerh-i Sad Kelime-i İmâm Ali (Zübdetü’l-Esrâr), Cengnâme, Risâle-i Teşrîhiyye, Risâle fî Beyâni’l-Velâyet, Tefsîrü Âyeti’l-Kürsî, Cevâhirü’l-Kulûb, Esrâru’l-Vudû, Risâle-i Etvâr, Şerh-i Sad Kelime-i Sıddîk-ı Ekber, Risâle-i Fakriyye, Şerhu’l-Beyteyn, Risâle fî İsmeyni’l-A’zameyn, Risâle-i Kevseriyye.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör