Gümüşhanevî (Ahmed Ziyaeddin)

Mutasavvıf

Ölüm
13 Mayıs, 1893
Diğer İsimler
Ahmed Ziyaeddîn, Ahmed b. Mustafa b. Abdurrahman el-Gümüşhanevî

Mutasavvıf (D. 1813, Gümüşhane - Ö. 13 Mayıs 1893, İstanbul). Tam adı Ahmed b. Mustafa b. Abdurrahman el-Gümüşhanevî. Nakşi-Hâlidî şeyhlerindendir. Beş yaşında Kur’an’ı ezberledi. On yaşındayken ailesi Trabzon’a göç ettiğinden tahsiline bu şehirde devam etti. Bölgenin alimlerinden sarf, nahiv ve fıkıh dersleri aldı. 1831 yılında İstanbul’a yerleşerek Bayezid Medresesinde hikmet, tarih, tasavvuf ve fen ilimleri okudu. Daha sonra Mahmud Paşa Medresesine geçerek burada tahsilini ilerletti. Bu medresenin hocalarının genellikle tasavvuf erbabı olması ve zaten kendisinin de çocukluğundan itibaren tasavvufî bir çevrede yetişmiş olmasından dolayı tasavvufta da ilerleme imkânı buldu. Mevlâna Hâlid-i Bağdadî halifelerinden Trablusşam Müftüsü Ahmed b. Süleyman el-Ervâdî’ye intisap etti. Bu zat Gümüşhanevî’ye 1848 tarihinde 12 tarikatten icazet ve hilâfet verdi. Etrafındaki sohbet halkasının gittikçe genişlemesinden ötürü Fatma Sultan Camiinin çevresine yaptırdığı ek binalarla bir tekke kurdu. Burası Gümüşhaneli Dergâhı olarak tanındı. 1877-78 Osmanlı-Rus savaşına talebeleriyle katıldı. Gümüşhane, Bayburt, Rize ve Of’ta birer kütüphane kurdu. Bu kütüphanelerdeki kitaplar Rus işgali sırasında Leningrad’a kaçırıldı. Kabri Kanûnî Türbesine bitişiktir. İslâmî ilimlere, özellikle hadîs ilmine çok önem veren bir tasavvuf anlayışı geliştirmiştir.

ESERLERİ:

HADİS: Garâibü’l-Ehâdîs, Letâifü’l-Hikem, Râmûzu’l-Ehâdîs (çev. A. Bekine, 1980), Levâmiu’l-Ukûl (5 cilt), Hadîs-i Erbaîn.

TASAVVUF: Câmiu’l-Usûl (çev. Rahmi Serin, 1977), Rûhu’l-Ârifîn (yay. haz. Rahmi Serin, 1978), Necâtü’l-Gâfilîn (çev. Ali Kemal Saran, tsz.), Mecmûatü’l-Ahzâb (kısmen çev. A. Faik Arslantürkoğlu, 1992), Esrâr-ı Tarîk, Devâü’l-Müslimîn, Kitâbü’l-Ârifîn fî Esrâri Esmâi’l-Erbaîn, Netâicü’l-İhlâs.

AKAİD: Câmiu’l-Mutûn fî Hakki Envâi’s-Sıfati’l-İlâhiyye (çev. Fuad Günel vd., 1986), Zübdetü’l-Akâid.

FIKIH: Fezâil-i Cihâd, Menâsik-i Hac, Risâle fi’l-Muhâceret, Müstağni’ş-Şurûh, Risâle Makbûle fî Hakki’l-Müceddid.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), İrfan Gündüz / Gümüşhanevî Ahmed Ziyâüddîn (1985), Hülya Yılmaz / Dünden Bugüne Gümüşhanevî Mektebi (1997), Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhânevî Sempozyum Bildirileri (1992).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör