Süleyman Uludağ

Profesör, İlahiyatçı, Akademisyen

Doğum
28 Ekim, 1940
Eğitim
İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)
Burç

İlâhiyatçı, tasavvuf tarihi profesörü, akademisyen. 28 Ekim 1940, Akyazı köyü / Amasya doğumlu. Akyazı İlkokulu (1952), Çorum İmam Hatip Okulu (1963), İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü (1967) mezunu. 1967 yılından itibaren Kastamonu İmam Hatip Lisesinde öğretmenlik yaptı. 1970’te Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsüne geçti. 1975’ten itibaren Bursa Yüksek İslâm Enstitüsünde çalışmaya başladı. 1982 yılından sonra Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak hizmet verdi. Aynı yerde “İslâm Açısından Musiki ve Sema” adlı tezle doktorasını tamamladı, doçentliğe ve profesörlüğe yükseldi. Çalışmalarını Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak sürdürdü.

Makalelerini Nesil, Hareket, Dergâh, Türkiye Günlüğü, Çağrışım vb. dergilerde yayımladı. Tasavvuf konusunda yaptığı çalışmalarla tanındı, bu alanda en yetkin bilim adamlarından biri olarak kabul edildi. Çeşitli bilimsel toplantılara katılarak bildiriler sundu. İran’a ve Turan’a Seyahat adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliğinin 2002 Gezi Ödülünü aldı. TDV İslâm Ansiklopedisi Tasavvuf İlmî Heyeti Başkanlığı yaptı. Türkiye Diyanet Vakfı üyesidir

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Kelam Dersleri I-II (1969), İslâm’da Mürşid ve İrşad Faaliyetleri (1975), İslâm Açısından Musiki ve Sema (1976), İslâm Düşüncesinin Yapısı (1979), İslâm’da İnanç Esasları (1987), İslâm’da Faiz Meselelerine Yeni Bir Bakış (1988), Ana Konularıyla İslâm Akaidi (1991), Tasavvuf Terimleri Sözlüğü (1991), İslâm’da İnanç Konuları ve İtikadî Mezhepler (1992), Fahreddin Râzî (1991), İbni Haldun (1993), Tasavvuf ve Tarihi (Yaykur Açık Öğretim Ders Notları, 1976), Bayezid-i Bistamî (1994), İbni Arabî / Hayatı ve Eserleri, Fikirleri (1995), İslâm’da Emir ve Yasakların Hikmetleri (1995), Sufî Gözüyle Kadın (1995), İslâm Siyaset İlişkileri (1998), İran’a ve Turan’a Seyahat (2002).

ÇEVİRİ-SADELEŞTİRME: İslâm’-da Müsamaha (Gazalî’den Faysalu’t-Tefrika, 1972), Tasavvufun Mahiyeti (İbn Haldun’dan, 1977), Kuşeyrî Risalesi (Kuşeyrî’den, 1978), Doğuş Devrinde Tasavvuf (Kele-bâzî’den, Taarruf, 1979), Hakikat Bilgisi (Hucvirî’den, Keşfü’l-Mahcûb, 1982), Mukaddime I-II (İbn Haldun’dan, 1983), İslâm’da Felsefe-Din İlişkileri (İbn Rüşd’den, 1985), Tezkiretü’l-Evliya (Feridüddin Attar’dan, 1985), Kelam İlmi ve İslâm Akaidi (Taftazanî’den, 1989), İslâm’da Tenkid ve Tartışma Usulü (Kâtip Çelebi’den, Mustafa Kara ile, 1990), İbn Haldun Üzerine Araştırmalar (Satî el-Husrî’den, 2002), Dirâsât an Mukaddimeti İbn Haldûn (Satı El Husrî’den, 2002).

Ayrıca ders kitapları vardır.

KAYNAKÇA: Prof. Dr. Süleyman Uludağ ile İran-Türkiye Kültürel Müşterekleri Üzerine Söyleşi (Name-i Aşina dergisi, Sonbahar 2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör