Sami Paşa (Abdurrahman)

Bakan, Vali, Düşünür, Devlet Adamı, Yazar, Şair

Ölüm
-

Şair ve yazar, mütefekkir, devlet adamı, vali, vezir, nazır (D. 1795, Trapoliçe / Mora / Yunanistan – Ö. 1878). Bölgenin önemli isimlerinden Şeyh Ahmet Necip Efendi’nin oğludur. Babasından ve başka âlimlerden okuyarak iyi bir tahsil ile yetişmiştir. Yunan isyanında babası şehit edilmiş, kendi de ailesi ile birlikte esir düşmüştü. 1823’te esirlikten kurtulup Mısır’a gitti. Kavalalı Mehmed Ali Paşanın takdirini ve sevgisini kazandı. 

Mora’yı kurtarmaya giden İbrahim Paşa’nın Kâtibi sıfatı ile memleketine döndü. Sonra yine İbrahim Paşa ile Mısır’a gidip Vekayi Nazırlığı gibi mühim vazifelerde bulunmuş ve Ferik olmuştu. 1848 de İstanbul’a geldi. Tırhala Mutasarrıfı, iki sene sonra Vezirlikle Rumeli Müfettişi oldu. Bosna, Trabzon, Vidin ve Edirne Valiliklerinde bulundu. 1856’da Maarif Nezaretinin kuruluşunda ilk Nazır oldu. Bir sene sonra Girit Valiliğine de tayin edildi. Daha sonra muhtelif Meclislere, nihayet İkinci Abdülhamid’in ilk saltanat yılında açılan Âyan Meclisine Âza olmuştu.

1878’de İstanbul’da öldü.  Sultan Mahmud türbesi bahçesinde gömülüdür. Zamanının kudretli münşilerinden sayılırdı. Reşit Paşa ile başlayan sadelik ve tabiîlik cereyanına rağmen Sami Paşa edebî zevkçe pek muhafazakârdı. Münşeatı ve şiirleri basılmıştır.

Rümuz-ül-Hikem adlı tasavvufî ve felsefî eseri ile Kişver-i Derun adlı bir ahlâk risalesi vardır. Kibar, âlim ve zengin bir zat olan Sami Paşa birçok evlât sahibi olmuştu ki Suphi Paşa ile Necip Paşa, Hasan Baki, Halim ve Sezai Beyler onun oğullarındandır. Sadrazam Fuat Paşa için yazdığı meşhur mersiyesinin bir kıtası şöyledir:

 

Her ten biter bir derd ile

Geh germ ile, geh serd ile

Uğraşmaya bin derd ile

Değmez bu dünyaya ahes.

 

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör