Gülşehri

Tasavvuf Şairi, Şair

Ölüm
-
-
Diğer İsimler
Ahmet

Tasavvuf şairi. Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Adının Ahmet olduğu, Kırşehir’de doğduğu sanılıyor. Bir rivayete göre, Mevlâna Celaleddin Rumî’nin ölümünden (1273) sonra Mevleviliği yaymak için Kırşehir’e gönderilerek orada bir tekke kurduğu ileri sürülmüştür. Tezkirelerde adından övgüyle söz edilen, Yunus Emre’den sonra döneminin en usta şairi sayılan Gülşehrî, asıl ününü Mantıku’t Tayr mesnevisiyle kazanmıştı.

Gülşehrî, İranlı şair Feridüddin Attar’dan çevirdiği bu esere, Mevlâna’nın Mesnevi’si, Beydeba’nın Kelile ve Dimne’si, Attar’ın bir diğer eserinden faydalanarak ilavelerde bulunmuştu. Tasavvuf düşüncesini açıkladığı Mantıku’t-Tayr’da yer alan beyitlerde gösterdiği ustalıkla gerçek bir sanatçı olduğunu gösterdi.

ESERLERİ:

Feleknâme (İslâm felsefesine dair Farsça bir mesnevi, yaz. 1301; Sadettin Kocatürk tarafından geniş bir inceleme ile, Gülşehrî ve Felaketnâme adıyla, 1982), Âruz Risâlesi (Farsça), Kuduri Tercümesi (henüz bulunamadı), Mantıku’l-Tayr (yaz. 1317, Agâh Sırrı Levend tar., TDK Yayınları arasında, 1957), Kerâmet-i Ahî Evran (Ahi Evran’ın Kerametleri, Almanca çevirisiyle birlikte bas. 1955).

HAKKINDA: Mustafa Özkan / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 14, 1996), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör