Süleyman Savcı

Yazar, Şair

Doğum
Ölüm
09 Eylül, 1945
-
Eğitim
Diyarbekir Muallim Mektebi

Şair ve yazar (D. M. 1307/M.1891, Diyarbekir - Ö. 9 Eylül 1945). Babası, eski Mizan Başkâtiplerinden Kasım Efendi'dir. Eski bakanlardan Sabahattin Savcı'nın büyük amcasıdır. İlk tahsilini Husrevpaşa Medresesi'nde yaptı, çocuk denecek yaşlarda Arapça ve Farsçayı öğrendi. 1911 senesinde Diyarbekir Muallim Mektebi'nden mezun olarak, aynı yıl Derik kazası ilkokuluna muallim tayin edilmiştir. Bundan sonra sırasıyla Diyarbekir Merkez Hadim-i Terakki İlk Mektebi Başmuallimliği, Sultanî Mektebi Farisi ve Türkçe muallimliği, Ziya Gökalp İlkokulu Başöğretmenliği görevlerinde bulundu, bu son vazifesinde iken 1 Nisan 1938 de emekli­ye ayrıldı.

İyi bir şair olmanın yanı sıra iyi bir araştırmacı yazar olan Süleyman Savcı'nın, "Dicle" ve "Diyarbekir" gazeteleri ile "Karacadağ" mecmuasında şiirleri, Diyarbakır tarihi ve kitâbeleri ile ilgili birçok yazıları yayımlandı. Diyarbakır Şehri isimli eseri 1942 de, Silvan Tarihi adlı kitabı 1956 da basılmıştır. Diyarbakır Kitâbeleri adlı araştırması "Karacadağ" dergisinde tefrika edilmiştir (sayı: 4, Mayıs 1938, ve takip eden sayılar). "Şerefname" adlı eserini 1930 yılında tercüme etmiş, ancak yayımlanmamıştır. Manzumeleri ayrıca bir divan teşkil edecek çoğunluktadır. Son senelerin­de Diyarbakır tarihi ve hattatları üzerinde çalışıyordu. Fakat ne yazık ki bu eserlerini tamamlamadan 9 Eylül 1945 günü vefat etti.

Şairleri­mizden Abdülgani Bulduk, kendisi için yazdığı muhammes bir mersiye ile ölümüne şu tarihi düşürmüştür:

"Ecel etti 'Gani' ağziyle gevher tarihi irad / Süleyman'ın ziya ins ü cinni eyledi nâşâd"

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2, 2. bas. 1997, s. 241),Avni Özgürel / Türkiye'nin iki asırlık engelli yolu (Radikal, 2.10.2005), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

GAZEL

İltifat eyler nedense yâr dûra dûrdan

Çok şükür kim dûr tutmaz dîde-i mahmûrdan

 

Nakd-i cân olsun feda bir bûse bahş eylerse ger

Ya leb-i yakuttan ya gerden-i billûrdan

 

Kadd-i mevzunun gören pabûs olur bu ihtiyar

Kim olur olsun: Melâikten, periden, hûr'dan

 

Benzemez vechi münir-i mâhe, necm-i âfile

Tal'at-i ra'nası caziptir tulu'-i hûr'dan

 

Kendisi mümtaz-ı hûbândır, edası düfirib

Halk olunmuş cilveden, yahut ki mevc-i nurdan

 

Piş-i evreng-i visalvnda beni kaim gören

Va'd alır Musa'yı zanneyler serir-i Tûr'dan

 

İltifatın kesme ey iklim-i hüsnün serveri

Âşık-ı yekta Süleyman'ın gibi bir mûr'dan

             

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / DFSA (c. 2, 2. bas. 1997, s. 241).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör