Rûşenî

Hattat, Şair

Doğum
Ölüm
-
Diğer İsimler
Hacı Bekir

19. Yüzyıl şair ve hattatlarından (D. 1828, Diyarbekir - Ö. 1909 ). Gülşenîzadeler'den merhum Haci Salih Efendi'nin oğludur. Tahsilini tamamladıktan sonra memuriyete intisab etti. 1848 yılında Diyarbekir vilâyeti tahrirat kalemine kâtip oldu. İki yıl sonra bu görevinden istifa ederek İstanbul'a gitti. Orada Adile Sultan'ın kethüdalıkları kitabetine tayin olundu. 1862'de Tuna Vilâyeti rüsumat nezâreti muhasebe başkitâbetine atandı. 1868'de istifa ederek memleketine döndü.

Bağdat Valiliğine getirilen Mithat Paşa, Diyarbekir'e gelirken daha evvel Tuna valiliği za­manında tanıdığı şairimizi de beraberinde götürmüş ve Rûşenî orada evrak müdürü olmuştur (1869). İki yıl sonra ayni vilâyetin Defter-i Hâkanî müdür muavinliğine nakletmiş, 1872 yılında babasının vefatı üzerine istifa ederek memleketine dönmüştür. 1873'te de Diyarbekir Rüsumat Nezâreti tahrirat başkâtipliğine atanmış ve 1296 ya kadar bu vazifede çalışmıştır. Tahminen 1909'da vefat etmiştir. Ali Emirî, kendisinin Arapça, Kürdçe, Fars­ça dillerine vakıf olduğunu yazmaktadır. Rûşenî'nin elimizde yalnız Şaban Kâmî merhum ile birlikte söy­lediği bir gazeli mevcuttur.

KAYNAK: Tşa (s. 418), Şevket Beysanoğlu / “Said Paşa” (Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 2, 2. bas. 1997, s. 49), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) - Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

GAZEL

ŞABAN KÂMÎ ve RÛŞENÎ

 

Kâmî: Dahi ederdim bî muhaba bülbül-i şeydâya ben

           Şimdi dil verdim vuruldum bir gttl-i ra'naya ben

 

Rûşenî: Beste-i târ-i siyah-i zülfün olmuştur gönül

             İhtiyarsız düşmüşüm zalim yaman sevdaya ben

 

Kâmî: Mahrem olsam bezm-i has-ı vuslat etmemeye

           Nim nigeh etmem o demde Cennet-i Me'vaya ben

 

Rûşenî: Asitan-ı devlet-i dildare çünki baş kodum

             Etmem asla serfüru ednâ değil â'lâya ben

 

Kâmî: Tesliyetle zapta kadir olmadım, Kays-ı dili

           Yoksa pâ-bend-i cünun olmaz idim Leylâ'ya ben

 

Rûşenî: Aftâb-i himmet-i pir ile (Rûşen) perverim

 

Kâmî: Kâmî'yâ pertevnisar olsam nola dünyaya ben.

 

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / “Said Paşa” / DFSA (c. 2, 2. bas. 1997, s. 49).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör