Rıza Bey

Şair

Doğum
-
Ölüm
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)
Diğer İsimler
Ali Rıza

Şair (D. ?, İstanbul – Ö. 1903, İstanbul). Asıl adı Ali Rıza’dır. Şiirlerinde “Rıza” adını kullandı. Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)’ni bitirdikten sonra Manastır vilâyeti maiyet memurluğuna atandı. Yanya vilâyetine bağlı çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptı. Hastalandıktan sonra İstanbul’a yerleşti ve yaklaşık kırk yaşlarındayken burada öldü. Şiirleri sûfiyâne olduğu için “Şâir-i ilâhî-nevâ” namıyla anıldı. Eserleri, dostlarından Bursalı Mehmed Tahir Bey’de kaldı.

ESERLERİ:

Dîvân-ı Eş’âr, Ganâimü’l-Gâzî fî Bilâdi’n-Niyâzî (N. Mısrî’nin üç gazelinin şerhi), el-Müşekkâtü’n-Necât ve Sırru Sûreti’l-İhlâs, Kitâbü’t-Tevhîd fî Sırrı’l-Mecîd, Sâletü’l-Cûd ilâ Ehli’ş-Şuhûd.

KAYNAK: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör