Riyazî

Divan Şairi

Ölüm
-
Diğer İsimler
Mehmed

Divan şairi (D. 1572, Mekke – Ö. 1644). Asıl adı Mehmed’dir. Kadı ve müderris Birgili Mustafa Efendi’nin oğludur. Dedesi Samsunîzâde Abdülkadir Efendi’nin Mekke kadısı bulunduğu sırada Mekke’de doğdu. Medrese öğrenimini Müeyyedzâde Abdülkadir Efendi’den tamamlayarak mülâzım (müderris veya kadı adıyı) oldu. Daha sonra dönemin birçok medresesinde hocalık yaptı. 1610 Kasımı’nda Edirne Bayezidiyye Medresesine atandığı hâlde gitmedi ve bunun üzerine azledildi. Bundan iki yıl sonra tekrar müderrisliğe döndü ve 1613’ten itibaren Yenişehir, Halep ve Kudüs kadılığı yaptı. Kahire kadısıyken Mart 1624’te emekliye ayrıldı.

ESERLERİ:

Dîvan, Riyâzü’ş-Şu’arâ (tezkire), Sâkînâme (mesnevi), Düstûru’l-Amel (Farsça-Türkçe Lügat), Risâle fî İlmi’l-Beyân, Keşfü’l-Hicâb an Vechi’s-Savâb, Sahâyifü’l-Letâyif fî Envâi’l-Ulûm ve’l-Maârif, Siyer.

KAYNAK: Namık Açıkgöz (Riyazî Divanından Seçmeler (1990), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör